Liquide middelen

Liquide middelen

31-12-2021

30-12-2020

Kasmiddelen

63

65

Tegoeden op bank- en girorekeningen

237.651

217.107

Deposito's

0

236

Overige

8

2

 

237.722

217.410

(bedragen x € 1.000)

Voor een overzicht van de kasstromen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht.