Eigen vermogen

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Saldo
1 januari
2021

Resultaat
2021

Saldo
31 december 2021

Algemene reserve

   

Algemene reserve

153.676

16.197

169.873

Totaal algemene reserve

153.676

16.197

169.873

    

Bestemmingsfonds (publiek)

   

Nationaal Programma Onderwijs

0

31.947

31.947

Totaal bestemmingsfonds (publiek)

0

31.947

31.947

    

Bestemmingsfonds (privaat)

   

Bestemmingsfonds private gelden

4.911

-207

4.704

Totaal bestemmingsfonds (privaat)

4.911

-207

4.704

    
 

158.587

47.937

206.524

(bedragen x € 1.000)

Resultaat

Het exploitatieresultaat over 2021 bedraagt € 47,9 miljoen positief.

Resultaatbestemming 2021

Bestemming resultaat

 

Het resultaat wordt als volgt bestemd:

 

Toevoeging aan de algemene reserve

16.197

Onttrekking aan de bestemmingsfondsen

-207

Toevoeging aan de bestemmingsfondsen

31.947

 

47.937

(bedragen x € 1.000)

Bestemmingsreserve

Doordat de middelen vanuit de Regeling NPO zijn aangemerkt als reguliere lumpsum (normatieve Rijksbijdrage), worden de baten verantwoord in het boekjaar waarop de toekenning betrekking heeft. De lasten van het NPO worden ook verantwoord in het verslagjaar waarop deze lasten betrekking hebben. Eventueel niet bestede NPO-middelen in het verslagjaar leiden tot een positiever exploitatieresultaat. Voor deze niet bestede NPO-middelen is op balansdatum een bestemmingsreserve gevormd.

Bestemmingsfondsen

De private bestemmingsfondsen zijn met name gevormd uit voormalige reserves van eigen activiteiten (€ 2,7 miljoen) en voormalige reserves van opgeheven stichtingen boekenfondsen en steunstichtingen (€ 2,0 miljoen).