Herschikking, samenwerking, fusie en overname

In meerdere regio’s vinden samenwerkingsinitiatieven tussen verschillende scholen plaats. Deze samenwerkingen ontstaan veelal om leerlingen de grootst mogelijke kansen op een mooie (onderwijs-)carrière te bieden. De samenwerkingen vinden niet enkel plaats tussen vo-scholen, maar ook met andere onderwijspartners als het mbo en het vso. De krimp, die overal in de provincie merkbaar is, maar bovenal aan de buitenranden, zorgt ervoor dat nog meer dan eerst wordt gekeken naar vormen van samenwerking. 

’s-Hertogenbosch

Enkele jaren geleden is besloten om het Jeroen Bosch College op termijn te sluiten en voor de leerlingen samen met de leerlingen van het Rodenborch-College voor nieuwbouw te zorgen aan de Groote Vliet. In het verslagjaar is verder gewerkt aan de vorming voor een nieuwe school in Rosmalen, waarbij ook voor de leerlingen van het Jeroen Bosch College een zo goed mogelijke overgang wordt bewerkstelligd. De bouw van de nieuwe school is ver gevorderd en naar planning opent het nieuwe Rodenborch-College haar deuren met ingang van volgend schooljaar.

Daarnaast wordt in ’s-Hertogenbosch bekeken hoe een zo breed mogelijk gedragen vmbo in de stad bestendigd en uitgebreid kan worden. Hiertoe worden samenwerkingen in de breedste zin van het woord onderzocht en vormgegeven. Dit alles om zo veel mogelijk leerlingen de kans te bieden op een diploma en daarmee een zo kansrijk mogelijke toekomst. 

Bergen op Zoom

Ook de regio Bergen op Zoom heeft te maken met een zeer sterke leerlingdaling. Om kwalitatief goed onderwijs te waarborgen is het noodzakelijk het onderwijs te herschikken. Met het bestuur van Gymnasium Juvenaat, Libréon (tot 1 september 2020 SKVOB) zijn eind 2018 gesprekken gestart. Gymnasium Juvenaat en het Mollerlyceum, onderdeel van OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o., hebben in het verslagjaar gewerkt aan een mooie, innovatieve en gedragen onderwijskundige visie voor beide scholen. Deze onderwijskundige visie heeft in het begin van 2021 de instemming van de medezeggenschapsraden van beide scholen mogen krijgen. Van daaruit is de samenwerking verder vorm gegeven. Beide besturen hebben in het verslagjaar het voorgenomen besluit genomen om te komen tot een bestuursoverdracht inclusief scholenfusie van Gymnasium Juvenaat naar OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. Deze voorgenomen fusie behoeft nog de goedkeuring vanuit DUO, waarna het voornemen is dit per 1 augustus 2022 te effectueren.

Het land van Cuijk en Maasduinen

In het verslagjaar is een proces gestart om met Metameer, het Elzendaalcollege en het Merletcollege te komen tot een toekomstvisie op de regio Land van Cuijk en Maasduinen. Alle ontwikkelingen in deze brede regio zijn in kaart gebracht waarbij aandacht was voor het grote geheel, maar zeker ook voor de lokale verschillen binnen de regio. Iedere regio kent een eigen startsituatie, dynamiek, ontwikkelingen en uitdagingen. In het verslagjaar is de stip op horizon vanuit de Raad van Bestuur gedeeld van waaruit een toekomstbestendig onderwijsaanbod moet ontstaan voor de regio en waarmee verschraling van het onderwijsaanbod tegengegaan kan worden. Deze plannen zijn in het verslagjaar besproken met de medezeggenschapsraden en de Raden van Advies van de betrokken scholen. In het komende jaar wordt in gezamenlijkheid verder gewerkt aan een toekomstvisie met een kansrijk onderwijsaanbod voor deze regio.