Jaargesprek

In het jaargesprek van de Raad van Bestuur met de scholen wordt stilgestaan bij de onderwijsontwikkeling van de school en aandachtspunten vanuit de beleidscyclus, de kwaliteitscyclus en de planning- en controlcyclus.

Het doel van het jaargesprek is tweeledig:

  1. De schoolleider legt in het formele deel verantwoording af aan de Raad van Bestuur over het afgelopen jaar.

  2. De school presenteert in een informeel deel een aantal ontwikkelingen/projecten aan de Raad van Bestuur. De vorm van de presentatie en de samenstelling van de delegatie vanuit de school is aan de school. In het verslagjaar was het thema 'Zicht op ontwikkeling en begeleiding en het didactisch handelen in de klas'.

Formeel deel jaargesprek 
De agenda van elk jaargesprek is opgesteld langs de zeven kwaliteitspijlers uit Koers 2023. Ter voorbereiding op het jaargesprek krijgt de schoolleider een vergaderset met documenten, voorzien van opleggers met een samenvatting per pijler. De schoolleider levert daarnaast een schoolportret aan. Het portret bevat enerzijds een verantwoording en integrale analyse van de feitelijke informatie in de aangeleverde documenten. Anderzijds bevat het portret de ontwikkelingsgerichtheid van de school, inclusief dilemma’s en bespreekpunten op strategisch niveau. 

Informeel deel jaargesprek 
Het voornaamste doel van het informele deel is het informeren van de Raad van Bestuur over de ontwikkelingen/projecten in de school op het gebied van het jaarthema. Deze initiatieven, ontwikkelingen en innovaties kunnen ook interessant zijn voor andere OMO-scholen. Daarom is in het verslagjaar ingezet op het breed delen van deze ontwikkelingen via het verenigingsbrede, sociaal intranet ONS. Als gevolg van de coronapandemie is het informeel deel van het jaargesprek in 2020 slechts bij een gering aantal scholen doorgegaan. Hierdoor is het jaarthema uit 2020 doorgezet naar de jaargesprekkencyclus 2021.