Toezichtresultaten

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt of:

  • alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit;

  • scholen en opleidingen voldoen aan de wet- en regelgeving;

  • ze hun financiën op orde hebben.

De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk. Daarom begint en eindigt het toezicht bij hen. De inspectie doet dit door eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek te doen bij ieder bestuur en zijn scholen.

Daarnaast analyseert de inspectie jaarlijks alle scholen op basis van de gegevens die zij al heeft. Lees hier informatie over de werkwijze van de onderwijsinspectie.

De inspectie geeft besturen en scholen oordelen over de standaarden die ze onderzoeken. Alleen als zij een school of opleiding uitgebreid onderzoeken, geven ze ook een eindoordeel over de kwaliteit van het onderwijs. Scholen die bij een onderzoek niet aan de wettelijke eisen voor basiskwaliteit blijken te voldoen, krijgen het oordeel Onvoldoende. Deze scholen kunnen zelfs het oordeel Zeer zwak krijgen als ze beneden de wettelijke norm presteren die daarvoor geldt. De schoolleiding start in deze gevallen een verbetertraject om het onderwijs weer op voldoende niveau te krijgen. De Raad van Bestuur is hierbij nauw betrokken, ook in het kader van het verder ontwikkelen van een kwaliteitscultuur binnen de vereniging. 

In het onderzoekskader staat aangegeven in welke gevallen een oordeel Voldoende, Onvoldoende of Zeer zwak geldt. Naast deze oordelen kan de inspectie de waardering Goed geven. Deze waardering kan gegeven worden door analyse van de eigen ambities van een school en de realisatie daarvan en heeft tot doel om de scholen en besturen te stimuleren tot verdere kwaliteitsverbetering. Een school kan zich opgeven om het predicaat ‘Excellente school’ te ontvangen. Voorwaarde voor dit predicaat is dat scholen die meedoen in dit traject eerder de waardering ‘Goed’ ontvangen hebben van de inspectie. 

Het volgende overzicht geeft de toezichtresultaten weer die gelden op 31 december 2021: 

Toezichtarrangement

pro

vmbo-b

vmbo-k

vmbo-(g)t

havo

vwo

totaal

Geen eindoordeel

6

24

24

38

31

30

153

Goed

1

1

1

3

2

4

12

Basis/voldoende

0

0

1

1

2

1

5

Onvoldoende

0

0

0

0

0

0

0

Zeer zwak

0

0

0

0

0

0

0

Totaal opleidingen

7

25

26

42

35

35

170

Tabel: Overzicht toezichtarrangementen per 31 december 2021

Het is goed om te zien dat de aandacht voor kwaliteitsontwikkeling resultaat blijft boeken en dat alle opleidingen van de vereniging volgens de inspectienormen van minimaal voldoende kwaliteit zijn.

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen waarin voor elke school per opleiding staat aangegeven welk toezichtarrangement op 31 december 2021 geldend was. Indien geen onderzoek op de school is uitgevoerd, dan is Geen eindoordeel gegeven door de Inspectie van het Onderwijs.