Vernieuwingen vmbo

Sterk beroepsonderwijs

De meeste leerlingen in het voortgezet onderwijs volgen onderwijs in het vmbo. De komende jaren staan verschillende doorontwikkelingen in de planning voor het vmbo. In 2019 zijn hiervoor de eerste stappen gezet. De wijzigingen volgen uit ‘Sterk Beroepsonderwijs’ en hebben drie aandachtspunten:   

    • Regionale samenwerking tussen vmbo, mbo en het werkveld. Bijvoorbeeld om meer gebruik te maken van elkaars kennis, expertise en faciliteiten. ‘Sterk Techniekonderwijs’ maakt hier onderdeel van uit (zie hieronder). Ook op andere gebieden dan techniek wordt samenwerking gestimuleerd.  

    • Doorlopende leerroutes vmbo-mbo. De wetswijziging is in 2020 ingegaan. Daarbij rondt een leerling niet eerst het vmbo af voordat de stap naar het mbo gemaakt wordt, maar kunnen gelijktijdig vmbo- en mbo-vakken gevolgd worden. Verschillende OMO-scholen zijn bezig met het ontwikkelen van een dergelijke doorlopende leerroute in samenwerking met het mbo. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2020 getroffen. De situatie rond Corona heeft wel een vertragende werking op deze ontwikkelingen.  

    • Samenvoeging gemengde leerweg en theoretische leerweg. Deze samenvoeging gaat in schooljaar 2024 van start. In deze nieuwe leerweg zitten algemeen vormende componenten en een praktijkcomponent. Vooruitlopend op deze grote wijziging loopt een pilot waaraan op dit moment dertien OMO-scholen deelnemen. De scholen zoeken elkaar zoveel mogelijk op om de kennis uit de pilots met elkaar te delen. Zeker is dat de Nieuwe Leerweg veel mogelijkheden gaat bieden om leerlingen praktisch en betekenisvol onderwijs te bieden met opdrachten die in relatie staan met de praktijk en vaak ook passend zijn binnen de regio (via bedrijven en of instellingen).   

Sterk Techniekonderwijs

Met het programma ‘Sterk Techniekonderwijs’ is vanuit de overheid een bedrag vrijgekomen van 100 miljoen euro voor het stimuleren van techniekonderwijs. Hiermee hoopt de overheid een transitie mogelijk te maken naar duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs. Het slagen van het project is afhankelijk van de match tussen vraag en aanbod. Met de stimuleringsmiddelen kan het aanbod nader worden vormgegeven en toekomstbestendig worden gemaakt. Alleen de ontwikkeling van het aantal leerlingen zal sterk bepalend zijn voor de geldstroom na afloop van het programma. Of en hoe de doelstelling van het leerlingaantal gehaald kan worden maakt het des te uitdagender. Door de Corona is de looptijd van het programma verlengd tot 1 augustus 2024.

Schooljaar 2018-2019 stond in het teken van regie- en planvorming. Alle vmbo-scholen hebben zich aangesloten bij een regio voor Sterk Techniekonderwijs. De laatste regio heeft per juli 2020 ook goedkeuring ontvangen voor de plannen en is in schooljaar 2020-2021 gestart met de uitvoering. In het najaar van 2021 zijn door de regio’s de voortgangsrapportages ingediend bij OCW. De eerste behaalde resultaten vormen mede de basis voor de inzet structurele middelen vanaf 2024. In het eerste kwartaal van 2022 ontvangen alle regio’s een inhoudelijke reactie op de voortgangsrapportage. 

De OMO-scholen hebben in 2021 de extra gelden vanuit een aantal doelstellingen ingezet. Een aantal scholen heeft het afgelopen jaar benut om een betere verbinding te leggen met het primair onderwijs om zo de basisschoolleerlingen kennis te laten maken met techniek en hen zo te interesseren voor de technische beroepen en de mogelijkheden van het vmbo.  

Daarnaast hebben diverse scholen geïnvesteerd in (extra) capaciteit en het verhogen van de deskundigheid van docenten en instructeurs. De gelden zijn ook ingezet voor ontwikkeling en verbetering van de lessen door bijvoorbeeld de vakken natuurkunde, biologie en techniek te integreren en de lesstof te verrijken.  

De gelden zijn ook ingezet om de projectorganisatie verder in te richten, die nodig is om de regioplannen voor de jaren 2020-2024 uit te kunnen voeren.  

Tot slot zijn er, vanuit de doelstelling om techniek en techniekonderwijs en samenwerking met ketenpartners te promoten, activiteiten opgestart, zoals met het primair onderwijs of met deelnemende bedrijven. De samenwerking met bedrijven is in de praktijk, door Corona, soms lastig gebleken. 

In het verslagjaar is zowel op verenigings- als op schoolniveau veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en implementatie van de specifieke informatiebeveiligingsplannen (IBP).  

Kerngroep

De kerngroep van het kennisnetwerk ‘Vernieuwingen vmbo’ denkt mee over mogelijkheden en thema’s om kennis te kunnen delen. Door de coronacrisis is een aantal fysieke bijeenkomsten en activiteiten, die scholen in hun plannen hadden opgenomen, niet mogelijk geweest. Toch zijn de meeste samenwerkende organisaties en betrokkenen bezig om zoveel mogelijk plannen te kunnen uitvoeren. Ook de kerngroep denkt hierin mee. Binnen de vereniging houden de scholen (met ondersteuning vanuit het bureau) elkaar scherp over uitvoer van de plannen en de (financiële) realisatie.