Geconsolideerde staat van baten en lasten kalenderjaar 2021

 

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

Rijksbijdragen

619.207

541.857

556.594

Overige subsidies

12.740

13.628

11.715

Overige baten

9.563

15.818

11.200

BATEN

641.510

571.303

579.509

    

Personeelslasten

494.435

465.192

471.861

Afschrijvingen

22.593

24.986

22.351

Huisvestingslasten

25.678

24.666

24.532

Overige lasten

48.203

58.697

46.257

LASTEN

590.909

573.541

565.001

SALDO BATEN EN LASTEN

50.601

-2.238

14.508

    

Financiële baten en lasten

-2.664

-2.814

-2.578

RESULTAAT

47.937

-5.052

11.930

(bedragen x € 1.000)