Ledenraad en regiobijeenkomsten Raden van Advies

Ons Middelbaar Onderwijs heeft doelbewust de vereniging als rechtsvorm. Via de ledenraad heeft de samenleving een plek gekregen in de formele besluitvorming en is binnen de vereniging de mogelijkheid tot tegenspraak gecreëerd.

  • De Raad van Toezicht heeft met de ledenraad een sterke gesprekspartner waaraan het beleid en het gevoerde toezicht verantwoord wordt.

  • De ledenraad beslist over de benoeming en het ontslag van de leden van de Raad van Toezicht en keurt de jaarrekening en het jaarverslag goed.

  • Nadat het jaarverslag alle eigen gremia is gepasseerd, wordt het toegezonden aan het ministerie van OCW.

De ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de Raden van Advies en ouders die lid zijn van de vereniging. De Raad van Bestuur organiseert jaarlijks een tweetal informatieavonden voor de Raden van Advies om met elkaar de stand van zaken binnen de vereniging te bespreken. Daarnaast worden enkele thema’s inhoudelijk uitgediept.