Strategische personeelsplanning

In 2019 is een trendmodel ontwikkeld ten behoeve van strategische personeelsplanning. Dit model is maatwerk voor de vereniging. Het geeft inzicht in de personele ontwikkelingen van onderwijskundig personeel over 5 en 10 jaar. Resultaten uit het model zijn te bekijken op verenigings-, regio- en schoolniveau.

  • Inzichten op verenigingsniveau ondersteunen het gesprek met opleidingsinstituten over strategisch opleiden.

  • Op regioniveau geeft het model inzichten voor het periodieke regionale arbeidsmarktoverleg over mobiliteit.

  • Het model op schoolniveau geeft globaal inzicht. Scholen zetten verschillende instrumenten in voor het meerjarig plannen van hun formatie. Onderzocht is hoe scholen hierin samen kunnen optrekken. Eén van de uitkomsten van het onderzoek is dat er behoefte is aan een werkgroep om gezamenlijk een aanpak voor de meerjarenformatieplanning te ontwikkelen. Daarnaast wordt in de diverse regionale arbeidsmarkten aandacht besteed aan de meerjarenplanning.

In december 2021 is het model opnieuw geactualiseerd met de meest recente gegevens van de medewerkers en beschikbaar gesteld aan de rectoren/directeuren van de scholen en de Raad van Bestuur.