Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Materiële vaste activa

Gebouwen en
terreinen

Inventaris en
apparatuur

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

In uitvoering

Totaal

Aanschafwaarde op 1 januari 2021

391.365

122.026

3.633

41.870

558.894

Afschrijvingen tot 1 januari 2021

-139.996

-60.686

-2.303

0

-202.985

Boekwaarde 1 januari 2021

251.369

61.340

1.330

41.870

355.909

      

Investeringen

2.121

13.023

391

49.623

65.158

Gerealiseerde bouwprojecten

44.050

0

0

-54.638

-10.588

Afschrijvingen

-10.749

-11.162

-587

0

-22.498

Desinvesteringen

-99

-8.596

-1.176

0

-9.871

Afschrijving over desinvesteringen

92

8.547

1.017

0

9.656

 

35.415

1.812

-355

-5.015

31.857

      

Aanschafwaarde op 31 december 2021

437.437

126.453

2.848

36.855

603.593

Afschrijvingen t/m 31 december 2021

-150.653

-63.301

-1.873

0

-215.827

Boekwaarde 31 december 2021

286.784

63.152

975

36.855

387.766

(bedragen x € 1.000)

Gebouwen en terreinen

De vereniging is juridisch eigenaar van het grootste gedeelte van de gebouwen en terreinen van de scholen. Door wettelijke bepalingen kunnen de onroerende zaken, die door gemeenten zijn gefinancierd, uitsluitend na toestemming van en onder verrekening met gemeenten worden vervreemd.

Sinds 1 januari 2000 is een aantal doordecentralisatie-overeenkomsten met gemeenten afgesloten. Bij de hieronder vallende (school)gebouwen komt het economische eigendom gedurende de looptijd van de overeenkomst toe aan de vereniging. Het economisch eigendom wordt, in aansluiting op de uitgangspunten van de decentralisatie van Rijk naar Gemeenten in 1997, ten principale door Ons Middelbaar Onderwijs om niet overgenomen.

Aan de hand van financieringsmodellen worden de toekomstige kosten en vergoedingen per doordecentralisatiecontract voor de gehele contractduur inzichtelijk gemaakt om de beschikbare investeringsruimte te bepalen. Hierbij wordt uitgegaan van een aantal vaste uitgangspunten zoals een kosten- en vergoedingenindex, een interne rekenrente, een risicoreservering, vervangingsinvesteringen, verkoop van boekwaarden gronden per einde contract en eigen bijdragen vanuit scholen.

In 2021 is vanwege aanpassingen aan een gebouw voor € 0,1 miljoen gedesinvesteerd op nog niet volledig afgeschreven verbouwingen uit het verleden.

Inventaris en apparatuur / andere vaste bedrijfsmiddelen

In 2021 is er voor een bedrag van € 10,1 miljoen aan desinvesteringen opgenomen. Hiervan heeft € 8,7 miljoen betrekking op jaarlijkse administratieve desinvesteringen en € 1,0 miljoen op de desinvestering van andere bedrijfsmiddelen vanwege verkoop.

Projecten in uitvoering

Gedurende de uitvoering van bouwkundige activiteiten worden de uitgaven verantwoord onder de post 'projecten in uitvoering'. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, worden de kosten gesaldeerd met de ter financiering ontvangen bouwsubsidies (investeringssubsidies). De projecten, die voor eigen rekening gebouwd en gefinancierd zijn, worden geactiveerd onder gebouwen en terreinen en gedurende de economische levensduur afgeschreven.

Kijk bij huisvestingprojecten voor een nadere toelichting op de projecten in uitvoering.