Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021

 

2021

2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

Saldo baten en lasten

50.601

14.508

   

Aanpassingen voor:

  

- afschrijvingen

22.498

22.306

- mutaties voorzieningen excl herschikking

1.052

716

 

23.550

23.022

Veranderingen in vlottende middelen:

  

- vorderingen

-1.354

-1.408

- kortlopende schulden

3.732

7.605

 

2.378

6.197

   

Betaalde interest

-2.664

-2.578

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

73.865

41.149

   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

(Des)investeringen materiële vaste activa

-64.943

-47.741

Vrijval gerealiseerde bouwprojecten

10.588

605

(Des)investeringen financiële vaste activa

2

45

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-54.353

-47.091

   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

Mutatie langlopende schulden

15.009

10.474

Mutatie bouwkredieten overheid

-14.209

6.714

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

800

17.188

   

Mutatie liquide middelen

20.312

11.246

   

Eindstand liquide middelen

237.722

217.410

Beginstand liquide middelen

217.410

206.164

Mutatie liquide middelen

20.312

11.246

(bedragen x € 1.000)