Positie in de regionale samenleving

De Raad van Bestuur en de scholen zorgen op verschillende manieren samen voor de positionering van de school in de samenleving. De maatschappelijke taak van het onderwijs kan hiermee tot uiting komen, maar ook moet de buitenwereld de school in worden gehaald. Dit draagt ook weer bij aan de (burgerschaps-)vorming van onze leerlingen.

Om de buitenwereld de school in te halen en voor de schoolleider een maatschappelijke klankbord te creëren kennen we binnen de vereniging al jaren de Raden van Advies. Elke school heeft een Raad van Advies. Sommige Raden van Advies fungeren voor meer dan één school. Op deze manier trachten we de maatschappij, ook bij de beleidsvorming, in de school te halen.  

Het belang van regionale samenwerking is essentieel en wordt breed opgevat. Te denken valt aan provincie, gemeentes, andere schoolbesturen, de samenwerkingsverbanden, bedrijven, zorgaanbieders en maatschappelijke instanties.  

Scholen werken samen in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs (zie bijlage 5). In een samenwerkingsverband zorgen de vo- en vso-scholen dat er een sluitend aanbod ontstaat van voorzieningen voor leerlingen met verschillende ondersteuningsbehoeften.  

In de eigen regio maken de scholen afspraken over het onderwijsaanbod in onder meer een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen. Tot slot werken scholen en gemeentes samen in de Lokale Educatieve Agenda (LEA’s) over thema’s als krimp, het lerarentekort, de Regionale Aanpak Personeel (RAP), kansenongelijkheid, voortijdig schoolverlaten en integrale huisvestingsplannen.