Sociale veiligheid

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn sinds 1 augustus 2015 wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige school. De inspectie ziet hier op toe vanaf schooljaar 2016-2017. Hieronder valt een jaarlijkse monitoring van de sociale veiligheid. In 2017 zijn de scholen binnen de vereniging, na een succesvolle pilot, gestart met Kwaliteitscholen. Hiermee wordt jaarlijks de tevredenheid, veiligheid en sociaal welbevinden van leerlingen gemonitord. Scholen hebben de mogelijkheid, in het kader van integraal monitoren, om Kwaliteitscholen te koppelen aan de gegevens uit de leerling administratiesystemen van de scholen.

In het kader van de wet (Sociale) veiligheid wordt scholen gevraagd om zicht te hebben op de sociale veiligheid. Hiervoor moet er beleid zijn en een anti-pestcoördinator per school zijn aangesteld. Een van de actieve kennisnetwerken binnen de vereniging is het kennisnetwerk Anti-pestcoördinatoren.

Vanwege de beperkingen door Corona heeft het kennisnetwerk elkaar in 2021 twee maal digitaal getroffen (op 13 januari en 3 juni). Op de agenda stonden thema’s als:

  • uitwisselen van ervaringen over sociale veiligheid in coronatijd;

  • registratie en monitoring incidenten;

  • ervaringen van collega's met een curatieve aanpak in de bovenbouw van het havo/vwo.

Het kennisnetwerk heeft op het sociaal intranet (ONS) een eigen groep waar deelnemers elkaar kunnen treffen en documenten met elkaar kunnen uitwisselen.

Cindy Meuter is sinds halverwege 2020 als voorzitter aan het netwerk verbonden. Zij is werkzaam als docente en vertrouwenspersoon op het Varendonck College.

Vertrouwenspersonen

Sinds 2015 is er jaarlijks een netwerkbijeenkomst voor vertrouwenspersonen en anti-pestcoördinatoren onder de noemer Vertrouwelijke Ontmoeting. Deelnemers gaan aan de hand van een thema met elkaar in gesprek en volgen workshops. Ook worden zij geïnformeerd over de huidige stand van zaken door experts.

Vanwege Corona en de geldende maatregelen is deze bijeenkomst in 2021 wederom niet georganiseerd. Het organisatiecomité heeft een programma klaar staan voor het moment dat de coronamaatregelen dat toestaan.