Geconsolideerde balans per 31 december 2021

ACTIVA

31 december 2021

31 december 2020

Materiële vaste activa

387.766

355.909

Financiële vaste activa

42

44

VASTE ACTIVA

387.808

355.953

   

Vorderingen

15.563

14.209

Liquide middelen

237.722

217.410

VLOTTENDE ACTIVA

253.285

231.619

TOTAAL ACTIVA

641.093

587.572

   

PASSIVA

44.561

31 december 2020

EIGEN VERMOGEN

206.524

158.587

   

VOORZIENINGEN

35.777

34.725

   

LANGLOPENDE SCHULDEN

302.917

287.908

   

KORTLOPENDE SCHULDEN

95.875

106.352

TOTAAL PASSIVA

641.093

587.572

(bedragen x € 1.000)