Educatief partnerschap

Alle scholen onderhouden net als in voorafgaande jaren samenwerkingsverbanden met het vervolgonderwijs. Er wordt bijvoorbeeld in het vmbo ingezet op samenwerking met het mbo voor het creëren van doorlopende leerlijnen. Ook worden er diverse projectmatige samenwerkingen gerealiseerd, zoals loopbaanleren en projecten van vmbo en mbo met het bedrijfsleven.

Verschillende OMO-scholen participeren in Brainport en het Wetenschapsknooppunt Brabant, onder andere voor profielwerkstukken en open dagen. OMO-scholen nemen samen met Fontys deel aan het Leernetwerk Studiesucces. Doel van dit netwerk is het realiseren van passende interventies om de in-, door- en uitstroom van leerlingen in het hoger onderwijs succesvol te laten verlopen.

De samenwerking met het vervolgonderwijs wordt via de academische opleidingsscholen bevorderd. De partnerschappen zijn verworden tot hybride netwerkorganisaties waarin gezamenlijke ambities in opleiden, professionele ontwikkeling en onderzoek worden gerealiseerd. 

In de leerateliers, als leertraject binnen de partnerschappen, werken opleidingen en scholen op een vernieuwende manier samen rond het primair proces. Er is sprake van brede en intensieve samenwerking, vanuit een groeiend vertrouwen, gedeelde expertise en ‘joint work’. Dit geeft een nieuwe dimensie aan de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen.  

Zie bijlage 7 voor een overzicht van de instellingen waarmee de vereniging samenwerkt.