Managementstatuut

De scholen binnen de vereniging worden in stand gehouden door en maken onderdeel uit van de rechtspersoon vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Anders gezegd, de scholen zijn geen eigenstandige juridische entiteit.

De Raad van Bestuur komt als bestuur van de vereniging verschillende bevoegdheden toe op grond van wet- en regelgeving, maar ook vanuit de statuten. Een deel van deze taken en bevoegdheden zijn door de Raad van Bestuur gemandateerd aan de rectoren/directeuren. Dit heeft vorm gekregen in het managementstatuut.

Het managementstatuut gaat uit van gedeelde waarden, visie en uitgangspunten (convergentie) en de ruimte van maatwerk voor de scholen in hun eigen situatie met hun eigen mogelijkheden (divergentie). Het basisprincipe van het handelen binnen onze vereniging is vertrouwen. De kernwaarden goed mens, goed leven en goed handelen vormen zodoende het fundament voor de wijze waarop verantwoordelijkheden zijn verwoord. Goed handelen is nader uitgewerkt in de Integriteitscode. In het managementstatuut wordt uitgegaan van vertrouwen krijgen en verantwoordelijkheid nemen. Op die manier kan een ieder leiderschap tonen binnen zijn/haar eigen verantwoordelijkheden.

De rector/directeur komt door middel van het managementstatuut bevoegdheden toe, maar kan en/of moet binnen zijn of haar school taken mandateren door middel van het schoolmanagementstatuut. In het afgelopen verslagjaar zijn op verschillende scholen de schoolmanagemenstatuten herzien. Een schoolmanagementstatuut wordt altijd voorgelegd aan de Raad van Bestuur en aan de medezeggenschapsraad van de school.