Bijlage 10: Code Goed Onderwijsbestuur

In de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019 zijn ‘pas toe-bepalingen’ opgenomen. Deze gelden tevens als lidmaatschapseisen voor de VO-raad. Voorts is in de code een aantal ‘good practices’ opgenomen, waarin wordt aangegeven om bepaalde onderwerpen op te nemen in het jaarverslag. In onderstaande tabel zijn de betreffende ‘pas toe-bepalingen’ en ‘good practices’ opgenomen met daarbij een verwijzing naar het onderdeel in het jaarverslag.

Code Goed Onderwijsbestuur

Jaarverslag

Pas toe-bepaling 1
Het bestuur publiceert:
het jaarverslag, conform de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs; de statuten; het bestuursreglement; de samenstelling, nevenfuncties (zowel bezoldigd als onbezoldigd) en honorering van bestuur en toezichthouder, het rooster van af- en aantreden van de toezichthouder cf. de maximale termijn van acht jaar; de klachtenregeling; de klokkenluidersregeling; de integriteitscode.

De stukken zijn gepubliceerd op www.omo.nl en/of op www.omojaarverslag.nl

Pas toe-bepaling 2
Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de wijze waarop de evaluatie van het bestuur door het intern toezicht heeft plaatsgevonden.

Bestuur evalueert structureel het eigen functioneren en legt dit vast in het jaarverslag.
Jaarlijks vindt de evaluatie plaats van het functioneren van de Raad van Toezicht in relatie tot de Raad van Bestuur.
Jaarlijks vindt de evaluatie van de Raad van Bestuur plaats, hetgeen een afzonderlijk gesprek is tussen de GMR en de Raad van Toezicht.

Pas toe-bepaling 3
Een bestuurder in het voortgezet onderwijs kan niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector VO, niet zijnde een samenwerkingsverband voor passend onderwijs.

Hiervan is geen sprake bij vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Pas toe-bepaling 4
Een (oud-)toezichthouder in het voortgezet onderwijs kan niet binnen vier jaar na aftreden benoemd worden tot (dagelijks) bestuurder bij dezelfde onderwijsorganisatie als waar hij toezichthouder is of is geweest.

Hiervan is geen sprake bij vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Pas toe-bepaling 6
Belangenverstrengeling van een bestuurder is niet toegestaan en hiervan is sprake bij familiaire of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met intern toezichthouders, medebestuurders of leden van het management die rechtstreeks onder het bestuur vallen. Een bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van het interne toezicht en verschaft alle relevante informatie. Het interne toezicht beslist of sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan, en maakt hiervan melding in het jaarverslag.

Er is geen sprake van belangenverstrengeling, derhalve is het niet opgenomen in het jaarverslag.

Good practice 16
[…] het combineren van een bestuursfunctie in het voortgezet onderwijs en een toezichtfunctie in een andere onderwijssector kan verenigbaar en waardevol zijn. Bestuur en intern toezicht spreken voor het aanvaarden van een functie af of er in het geval van benoeming nog steeds sprake is van onafhankelijk functioneren, danwel enige vorm van belangenverstrengeling. Het intern toezicht neemt vervolgens een besluit en verantwoordt zich hierover in het jaarverslag; […]

Beide bestuursleden vervullen geen toezichthoudende functies in het onderwijs. Er is derhalve geen sprake van belangenverstrengeling. Dit is daarom niet opgenomen in het jaarverslag.

Good practice 17
Een interne toezichthouder meldt een (potentieel en/of schijnbaar) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van het interne toezicht en zijn collega-leden en verschaft alle relevante informatie. Hieronder valt in ieder geval het door een interne toezichthouder aanvaarden van een hoofd- of nevenfunctie, al dan niet betaald. Het interne toezicht beslist of sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan en maakt melding van deze belangenafweging en de uitkomst in het jaarverslag.

Er is geen sprake van een (potentieel en/of schijnbaar) tegenstrijdig belang, derhalve is het niet opgenomen in het jaarverslag.

Good practice 20
Het intern toezicht geeft in het jaarverslag aan op welke wijze het proces rondom de jaarlijkse accountantscontrole is verlopen.

Dit is opgenomen in het verslag van de Raad van Toezicht dat is opgenomen in het jaarverslag.