Kennis delen

Kennisdeling versterkt de professionaliteit van alle collega’s en uiteindelijk profiteert de leerling daarvan.
En dat is wat centraal staat.

De ambitie om kennis te delen binnen en buiten de vereniging blijft onveranderd van kracht, want het doel binnen het onderwijs blijft gelijk: kwalitatief zo goed mogelijk onderwijs bieden aan alle leerlingen. De Raad van Bestuur en de rectoren/directeuren zorgen samen voor het uitdragen van de meerwaarde van kennisdeling en het stimuleren van medewerkers. Het OMO-bureau ondersteunt daarbij.

In 2021 is er veel kennis gedeeld over onderwijs in coronatijd en het Nationaal Programma Onderwijs. Daarnaast zijn meerdere webinars georganiseerd over onderwerpen als taalbeleid, Elektronische Leeromgevingen (ELO’s), burgerschaponderwijs, informatiebeveiliging, aanbesteding leermiddelen, het nieuwe inspectiekader en digitaal toetsen.

Kennislab
Eind 2020 is het sociaal intranet ‘ONS’ gelanceerd voor het eenvoudig en 24/7 ontsluiten van kennis. Het intranet draagt in hoge mate bij aan de gestelde ambities uit Koers 2023 op het vlak van onderling leren, netwerken, talentontwikkeling van medewerkers en (het aanzetten tot) het delen van kennis en ervaring. In het verslagjaar is op ONS een Kennislab gelanceerd. Het Kennislab is bedoeld voor het delen van innovaties, kennis en ontwikkelingen op verschillende vakgebieden en vanuit de OMO-scholen. Er worden o.a. onderwijsparels gedeeld die het onderwijs mooier maken en initiatieven die vanuit de school opgepakt worden passend bij het jaarthema van de vereniging.

‘Samen kom je verder!’
Vanuit het onderzoek kennisdeling uit 2020 zijn in 2021 de aanbevelingen ‘meer structuur en zichtbaarheid’ en ‘stimuleren intrinsieke motivatie’ opgepakt. In september 2021 is een pilot van start gegaan waarin 24 collega’s van verschillende OMO-scholen vier maanden lang één dag per week samen werkten in vier broedplaatsen aan het bedenken van oplossingen voor complexe vraagstukken uit de eigen school. Ook benutten de deelnemers de inzichten voor het uitvoeren van experimenten in de eigen school. Met de ervaringen uit deze pilot worden meer collega’s uit de scholen uitgenodigd om thema’s aan te dragen. Vanaf september 2022 gaan zij in nieuwe broedplaatsen hiermee aan de slag. De stand van zaken van deze broedplaatsen wordt gedeeld met de collega’s via het Kennislab op ONS.