Resultaten en kengetallen 2021

M/V diversiteit

De vereniging streeft naar een evenredige verdeling van mannen en vrouwen in de organisatie. De gehele vereniging bestaat eind 2021 voor 56,5% (gemeten in personen) uit vrouwen. Na een jarenlange stijging is dit percentage in 2021 gelijk gebleven aan 2020. De landelijke trend van feminisering van het vo-onderwijs komt uit op 51,9% vrouw in 2020.
Aangezien ons uitgangspunt een evenredige verdeling is, is het belangrijk oog te hebben voor voldoende instroom en behoud van mannen bij onze vereniging.

Voor de berekening van de kengetallen van de vereniging is dezelfde werkwijze aangehouden als de afgelopen jaren. De top bestaat uit de rectoren/algemeen directeuren, (vestigings-)directeuren en de Raad van Bestuur. De subtop bestaat uit directieleden/conrectoren, afdelingsleiders, hoofd audit en control, managers onderwijs, managers bedrijfsvoering en 5% docenten LD met leidinggevende taken.

Het m/v diversiteitsbeleid richt zich vooral op een evenredige verdeling van de (sub)top van de vereniging

grafiek: Aandeel vrouwen in de top

Top

In 2021 is de groei van het aantal vrouwen in de top toegenomen tot 50,0% en hiermee is de doelstelling man/vrouw evenredig verdeeld behaald.
Binnen de top is er nog wel winst te behalen. De groei van de top is vooral te danken aan een toename van het percentage vrouwelijke rectoren/algemeen directeuren (62,5% vrouw). Bij het streven naar evenredigheid in de verhouding man/vrouw binnen deze doelgroep is een toename van het aantal mannen wenselijk. Het percentage vrouwen met de functie ‘directeur’ op OMO-scholen is in 2021 met 1,5% gestegen tot 39,3%. Vorig jaar was de stijging aan vrouwen bij deze groep 5%. Om voor de toekomst voldoende doorstroom van vrouwen naar de top te behouden, is het belangrijk dat het percentage vrouw in de functie ‘directeur’ op scholen toeneemt en het verschil in percentages met de groep rectoren/algemeen directeuren afneemt.

Subtop

In de subtop is het percentage vrouw gegroeid van 46,2% naar 47,1%. In de grafiek hieronder is te zien dat de verhouding vrouw-man per functie steeds meer gelijk wordt. Dit geldt niet voor de functie directielid/conrector. Hier is het percentage vrouw gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Naast dat er nog geen evenredige verdeling vrouw-man was binnen deze functie, daalt het percentage vrouwelijke directieleden/conrectoren binnen de functie. Toename van het aantal vrouwen in deze categorie is gewenst. Hiermee kan mogelijkerwijs ook een betere aansluiting tot stand komen met de verdeling m/v in de top. 

grafiek: Aandeel vrouwen (en mannen) in de subtop

Raad van Toezicht

Benoemingen in 2021 in de Raad van Toezicht hebben geleid tot het gelijk blijven van het percentage vrouwen van 37,5% voor de Raad van Toezicht.

Leeftijdsverdeling

Grafiek: Leeftijdsverdeling medewerkers

Het percentage medewerkers van 50 jaar of ouder daalt al enige jaren. Het percentage van 30 tot 50 jaar is de grootste groep. In 2021 is er een lichte toename te zien bij de medewerkers onder de 30 jaar. Bovenstaande percentages tonen het hele personeelsbestand OMO.
Als alleen gekeken wordt naar leraren (docent LB, LC, LD, LE en LIO) komt OMO in 2021 uit op 16,5% onder de 30 jaar, 51,1% tussen 30 en 50 en 32,4% van 50 jaar en ouder.
Een vergelijking tussen data van OMO met het landelijk lerarenbestand geeft het landelijk beeld lagere percentages aan bij 30-minners (14,3%) en 30-50 jarigen (49,2%). Het percentage 50-plussers is hoger (36,5%). Bron onderwijs in cijfers 2020, leraren in fte. Deze cijfers kunnen een enigszins vertekend beeld geven als gevolg van het moment van meten (OMO dec 2021 vs. landelijk okt 2020) en de manier van meten (in personen vs. fte).

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

Op dit moment zijn 27 medewerkers met een doelgroepregistratie bij de vereniging in formele dienst. Samen realiseren zij 27,5 banen (van 25,5 uur) die mogen worden meegeteld voor de banenafspraak. In de tabel is tevens de ontwikkeling van de afgelopen jaren zichtbaar.

 

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal medewerkers

22

24

32

30

27

Aantal banen (van 25,5 uur)

25

27,5

32

30,4

27,5

Tabel: Aantal medewerkers met doelgroepregistratie

In 2021 is geïnventariseerd hoeveel banen er via ingeleende/ingekochte diensten binnen de vereniging zijn gerealiseerd. Dit zijn 182 banen (van 25,5 uur), die werden gerealiseerd door 180 medewerkers. Wanneer de aantallen uit het doelgroepregister en de ingeleende/ingekochte diensten bij elkaar worden opgeteld, blijkt dat afgerond 210 banen (van 25,5 uur) voor medewerkers uit de doelgroep zijn gerealiseerd. Hiermee ligt de vereniging op koers om te voldoen aan de doelstelling uit de banenafspraak.

Andere achtergronden

Gegevens over aantallen medewerkers met een migratieachtergrond, verschil in geloofsovertuiging en over seksuele geaardheid/LBHTI, zijn niet beschikbaar voor onze vereniging.