Activiteiten in 2021

Het diversiteitsbeleid richt zich binnen de vereniging op diversiteit in de volle breedte. Dit komt ook tot uiting in de verschillende manieren waarop kennis en vaardigheden op dit thema gedeeld worden.

  • In november 2021 heeft een grote bijeenkomst plaatsgehad in navolging van een eerder webinar over mindbugs met Esther Mollema. Esther heeft hierin de scholen meegenomen in de laatste inzichten hoe je nu echt verschil kunt maken (equality by design) en hoe inclusief leidinggeven werkt. De bijeenkomst is met enthousiasme ontvangen en door zo’n 80 collega’s bezocht. Voor de organisatie van deze bijeenkomst is een samenwerking aangegaan met het Directeurennetwerk OMO (DNO).

  • Doordat het netwerk diversiteit en inclusie onder de aandacht brengt bij medewerkers ontstaan op scholen nieuwe initiatieven. Bij een scholengroep in Eindhoven is hierdoor bijvoorbeeld een bovenschools ‘diversiteits- en inclusieoverleg' geïnitieerd.

  • Op scholen wordt steeds vaker aandacht besteed aan ‘diversiteit en inclusie’. Zo zijn er bijvoorbeeld scholen met actieve LHBTI-groepen en scholen die bewust kansen bieden aan arbeidsgehandicapten. Via schoolplannen, interne nieuwsbrieven, website en jaarverslag wordt in- en extern het belang van diversiteit en inclusie onder de aandacht van de medewerkers gebracht. Diversiteit en inclusie kan ook een thema zijn vanuit de burgerschapsambassadeurs.

  • Diversiteit en inclusie is onderdeel van de programmalijn ‘professionaliteit en innovatie’ van het programma Bewegen in Balans van de vereniging. Hiermee helpt diversiteit en inclusie de vereniging met de bevordering van innovatiekracht en samenkracht. En tegelijkertijd zorgt deelname aan het programma Bewegen in Balans tot de doorontwikkeling van het benutten van diversiteit en inclusie voor de vereniging.

  • In het inkoopprotocol is bepaald dat bij aanvang van elk inkooptraject onderzocht dient te worden of er invulling gegeven kan worden aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hieronder wordt onder andere arbeidsmarktparticipatie verstaan. Bij de aanbesteding schoonmaak is hier invulling aangegeven en ook op bijgestuurd.

  • In de regio Midden- en Noordoost-Brabant zijn verkenningen gestart om deel te nemen aan het project Wereldburgers voor de Klas. Dit project begeleidt een groep hoogopgeleide statushouders met ervaring in het onderwijs naar een baan als docent in het vo. Het gaat om docenten met een bevoegdheid in tekortvakken. Ook worden plannen gemaakt om statushouders met een mbo-/hbo-opleiding die geen ervaring hebben met het onderwijs, maar wel affiniteit hebben met techniek en ingezet kunnen worden als TOA of instructeur binnen de technische profielen in het beroepsgerichte vmbo, te begeleiden. Dit project is een samenwerking van RAP Midden-Brabant, Het Techniek Loket (Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Brabant) en onderwijsstichting Cosmicus.

  • Vanuit de VO-raad is contact gelegd om met elkaar kennis en ervaring te delen rondom beleid en activiteiten voor het vergroten van diversiteit en inclusie.

  • De najaarsbijeenkomst in november is voor de kerngroep van het kennisnetwerk de opmaat om in het nieuwe jaar nog breder en gerichter in te zetten op diversiteit en inclusie bijvoorbeeld door samenwerkingen aan te gaan met andere netwerken.