Overige lasten

Overige lasten

2021

begroting
2021

2020

Administratie- en beheerslasten

17.152

17.399

15.528

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

23.798

24.833

24.143

Dotatie overige voorzieningen

0

0

0

Overige

7.254

16.465

6.586

 

48.204

58.697

46.257

(bedragen x € 1.000)

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

De lager dan begrote kosten van inventaris, apparatuur en leermiddelen (€ 1,0 miljoen) worden grotendeels veroorzaakt door lagere kosten voor de huur en aanschaf van boeken.

Overige

De kosten van festiviteiten, vieringen en educatieve excursies en culturele activiteiten voor leerlingen zijn vanwege de corona-maatregelen € 9,2 miljoen lager dan begroot. Hiertegenover staan lagere bijdragen van ouders, welke zijn verantwoord onder de ‘Overige baten’.