CAO OMO

In 2021 is overeenstemming bereikt over de CAO OMO 2021 als opvolger van de CAO OMO 2018.

In de CAO OMO 2021 zijn voornamelijk technische onderwerpen uitgewerkt zoals:

 • Het aanvullend geboorteverlof is opgenomen, met een bepaling over de aanvullende loonbetaling door de werkgever tot 100%.

 • De tabel voor de reiskosten woon-werkverkeer is aangepast en daarmee in lijn gebracht met de wettelijk fiscaal gestelde normen.

 • De cummulatiegrond conform de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is toegevoegd aan de ontslagronden.

 • Er zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening in het geval van een mobiliteitsplan.

Naast de uitwerking van de hierboven genoemde technische onderwerpen zijn ook afspraken gemaakt over het proces richting een volgende CAO OMO. Besloten is om de thema’s onderwijsontwikkeling en CAO OMO en wendbaarheid centraal te stellen. Een divers samenstelde werkgroep is aan de slag gegaan met dit thema. Het thema wendbaarheid is uitgediept door een enquête uit te zetten onder alle medewerkers van de vereniging. De opbrengsten van beide thema’s worden meegenomen in de gesprekken over een nieuwe CAO OMO.

Met ingang van 1 augustus 2022 vindt de bestuursoverdracht van Gymnasium Juvenaat plaats. Vanaf dat moment valt Gymnasium Juvenaat onder het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Eind 2021 is met de vakcentrales een akkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden van medewerkers van Gymnasium Juvenaat. 

Bezwarencommissie OMO

De bezwarencommissie OMO is door de vereniging medio 2018 ingesteld op basis van de CAO OMO. De werknemer kan bezwaar maken bij deze commissie in de situaties waarin dit in de CAO OMO is vastgelegd, te weten: 

 • (heroverweging) functiewaardering; 

 • toepassing werkverdelingsbeleid; 

 • inzetbaarheid en werkverdeling senioren; 

 • toepassing Sociaal Statuut; 

 • schorsing als ordemaatregel; 

 • disciplinaire maatregelen; 

 • overplaatsing naar een andere school binnen OMO

 • aanwijzing als boventallige. 

De bezwarencommissie is gelijkwaardig samengesteld. Twee leden worden benoemd op voordracht van de personeelsvakorganisaties en twee leden op voordracht van de werkgever. De voorzitter van de commissie en de plaatsvervangend voorzitter worden benoemd op voordracht van de leden. Mr. Loe Sprengers is voorzitter en mr. dr. Leo Klijn is vicevoorzitter. Het secretariaat en de ondersteuning van de commissie is ondergebracht bij een professioneel extern bureau te weten de Stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht.

Een bezwaar wordt behandeld op een hoorzitting van de commissie. De commissie geeft partijen dan gelegenheid om hun standpunten toe te lichten. De bezwarencommissie toetst op basis van hetgeen in de cao is bepaald of de werkgever naar redelijkheid en billijkheid tot het bestreden besluit is kunnen komen. De commissie geeft een advies aan de werkgever, die uiteindelijk besluit met betrekking tot het ingediende bezwaar. Dit advies, met daarin een gemotiveerd oordeel over de gegrondheid van het bezwaar, is zwaarwegend. 
In het verslagjaar 2021 zijn twee bezwaren ingediend. Het betrof tweemaal een bezwaar op grond van overplaatsing, beiden binnen dezelfde scholengroep. De commissie adviseerde in beide gevallen dat het bezwaar niet-ontvankelijk was, aangezien enkel sprake was van verplaatsing van de werkzaamheden en het geen overplaatsing naar een andere school betrof.