De startende leraar in de spotlight bij OMO

De positie van de startende leraar in de vereniging verdient extra aandacht. Landelijke cijfers laten een grote uitval zien onder deze doelgroep. Als vereniging willen we werk maken van goed werkgeverschap met als uitgangspunten:

  • een krachtig inductieprogramma met een goede landing, ondersteuning en begeleiding van startende leraren;

  • het waar mogelijk behouden van starters voor de vereniging en het onderwijs;

  • met aandacht voor loopbaankansen en talentontwikkeling vanuit een waarderend perspectief.

Om de huidige situatie van starters in kaart te brengen en krachtig strategisch personeelsbeleid te ontwikkelen vindt in het schooljaar 2021-2022 een reeks van activiteiten plaats. De activiteiten zijn gericht op het voeren van een dialoog met de scholen (schoolleiding) over het behouden van startende leraren voor de vereniging en het beroep. Circa 7% van de starters blijkt de vereniging het afgelopen jaar te hebben verlaten, merendeels op eigen verzoek. De onderliggende motieven voor uitstroom en mogelijke oplossingen zijn onderwerp van de dialoog die in het voorjaar van 2022 plaatsvindt.

Ter verkenning is met een groot aantal coaches, schoolopleiders en P&O’ers in de vereniging een gesprek gevoerd over de vele mooie activiteiten en programma’s die nu al in de scholen plaatsvinden en de kansen en knelpunten die zij ervaren in het huidige beleid. In de scholen is veel aandacht voor de startende leraar en wordt veel gedaan om hen zich thuis te laten voelen in de school. Tegelijkertijd blijkt er niet altijd evenveel aandacht te zijn voor professionele ontwikkeling, loopbaanmogelijkheden en het blijvend binden van startende leraren aan OMO. Dit terwijl startende leraren met hun frisse blik en potentieel juist van meerwaarde zijn voor de scholen. Ter ondersteuning van de dialoog zijn praktijken en ervaringen vanuit de scholen, opbrengsten uit regionale en landelijke projecten en onderzoek gedeeld via het intranet ONS van de vereniging en via periodieke nieuwsbrieven.