Taalbeleidsontwikkeling

Om het taalvaardigheidsniveau van leerlingen te bevorderen is structurele aandacht voor taal nodig. Scholen doen dat door middel van taalbeleid. De afgelopen jaren zijn diverse alarmerende rapporten verschenen over leesplezier en leesmotivatie onder jongeren. Deze signalen werden ook binnen de vereniging opgepikt en omgevormd tot een adviesvraag van de Raad van Bestuur en een aantal rectoren/directeuren.  

Een speciaal opgerichte adviescommissie taalbeleid bestaande uit vijf OMO-docenten onderzocht in de eerste helft van 2021 de stand van zaken op het gebied van taalbeleid binnen alle OMO-scholen en vergeleek deze resultaten met de meest recente inzichten uit de literatuur. De resultaten werden op 2 november 2021 gepresenteerd.  

De commissie adviseerde de vereniging om breed taalbeleid actief op alle scholen te implementeren. Dat zou inhouden dat taalbeleid een vast onderdeel vormt van elk schoolplan en er aandacht is voor taal binnen élke vakles, dus ook bij wiskunde of economie. Daarnaast is het van groot belang dat leerlingen veel meer gaan lezen. Om al deze doelen te realiseren is het noodzakelijk dat er intensief wordt samengewerkt, binnen én buiten de vereniging. Het adviesrapport van de commissie is te downloaden. 

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs geeft actief opvolging aan de adviezen die zijn gegeven. Eind 2021 zijn de eerste verkenningsgesprekken gevoerd voor bestuurlijke samenwerking tussen de vereniging en de Brabantse Netwerkbibliotheek. In 2022 verwachten de partijen tot een gezamenlijk aanbod aan activiteiten te komen waarin bibliotheek en school met elkaar samen kunnen werken. Binnen Nederland is het voor het eerst dat een dergelijke samenwerking tussen scholen en bibliotheken wordt aangegaan.