WNT / Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (model H)

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Op 1 januari 2016 is de sectorale regeling van het ministerie van OCW vervangen door een systeem van bezoldigingsklassen.

Het aantal complexiteitspunten per criterium is als volgt:

  • Driejaarsgemiddelde van de totale baten per kalenderjaar: 10

  • Driejaarsgemiddelde van het aantal bekostigde leerlingen: 5

  • Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren: 5

Het bezoldigingsmaximum voor vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in 2021 bedraagt met totaal 20 punten (klasse G) € 209.000. Dit geldt naar rato van de omvang en/of de duur van het dienstverband. Voor voorzitters van Raden van Toezicht ligt het maximum op € 31.350; voor leden op € 20.900.
De vergoedingen van de Raad van Toezicht zijn afgeleid van het maximum WNT. De voorzitter Raad van Toezicht ontvangt een vergoeding van 60% van het maximum WNT. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van 50% van de vergoeding van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Tevens ontvangen de leden een vergoeding voor deelname aan de commissies.

In onderstaande tabel is de bezoldiging van de bestuurders van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.

bedragen x 1 €

Jos Kusters

Yvonne Kops

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Aanvang functievervulling in 2021

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2021

31-12

31-12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging 2021

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

185.185

164.801

Beloningen betaalbaar op termijn

23.781

23.298

Subtotaal bezoldiging

208.966

188.099

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

209.000

209.000

Reden overschrijding bezoldigingsmaximum

n.v.t.

n.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging 2021

208.966

188.099

   

Gegevens 2020

  

Aanvang functievervulling in 2020

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2020

31-12

31-12

Deeltijdfactor 2020 in fte

1,0

1,0

Bezoldiging 2020

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

168.211

157.219

Beloningen betaalbaar op termijn

21.738

21.246

Suvtotaal bezoldiging 2020

189.949

178.465

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

Totale bezoldiging 2020

189.949

178.465

In onderstaande tabel is de bezoldiging van de toezichthouders van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.

bedragen x 1 €

Theo Camps

Lilan Damen

Hans Junggeburt

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Aanvang functievervulling in 2021

1-1

1-7

1-1

Einde functievervulling in 2021

31-12

31-12

31-12

    

Bezoldiging 2021

   

Totale bezoldiging

18.810

4.703

9.604

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

31.350

10.450

20.900

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Gegevens 2020

   

Aanvang functievervulling in 2020

1-1

n.v.t.

1-1

Einde functievervulling in 2020

31-12

n.v.t.

31-12

    

Bezoldiging 2020

   

Totale bezoldiging

11.349

n.v.t.

5.490

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

30.150

n.v.t.

20.100

    

bedragen x 1 €

Joke Snippe

Herman Molenaar

Frank Verhoeven

Functiegegevens

Lid

Lid

Lid

Aanvang functievervulling in 2021

1-1

1-7

1-1

Einde functievervulling in 2021

31-12

31-12

30-6

    

Bezoldiging 2021

   

Totale bezoldiging

11.106

4.702

5.553

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

20.900

10.450

10.450

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Gegevens 2020

   

Aanvang functievervulling in 2020

1-7

n.v.t.

1-1

Einde functievervulling in 2020

31-12

n.v.t.

31-12

    

Bezoldiging 2020

   

Totale bezoldiging

3.689

n.v.t.

6.097

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

10.105

n.v.t.

20.100

    

bedragen x 1 €

Harrie Meelen

Barbara Snijder

Paul van Geest

Functiegegevens

Lid

Lid

Lid

Aanvang functievervulling in 2021

1-1

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2021

31-12

30-6

31-12

    

Bezoldiging 2021

   

Totale bezoldiging

11.106

5.553

11.106

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

20.900

10.450

20.900

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Gegevens 2020

   

Aanvang functievervulling in 2020

1-1

1-1

1-7

Einde functievervulling in 2020

31-12

31-12

31-12

    

Bezoldiging 2020

   

Totale bezoldiging

6.097

4.691

3.689

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

20.100

10.105

10.105

    

bedragen x 1 €

Wilma de Koning

  

Functiegegevens

Lid

  

Aanvang functievervulling in 2021

1-1

  

Einde functievervulling in 2021

31-12

  
    

Bezoldiging 2021

   

Totale bezoldiging

11.106

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

20.900

  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

  
    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

  

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

  
    

Gegevens 2020

   

Aanvang functievervulling in 2020

1-7

  

Einde functievervulling in 2020

31-12

  
    

Bezoldiging 2020

   

Totale bezoldiging

2.459

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

10.105

  

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.