Balans 2022-2026

ACTIVA

2021

2022

2023

2024

2025

2026

       

Materiële vaste activa

388.000

475.000

474.000

461.000

441.000

420.000

Financiële vaste activa

-

-

-

-

-

-

VASTE ACTIVA

388.000

475.000

474.000

461.000

441.000

420.000

       
       

Vorderingen

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Liquide middelen

238.000

118.000

96.000

86.000

83.000

82.000

VLOTTENDE ACTIVA

254.000

134.000

112.000

102.000

99.000

98.000

       

TOTAAL ACTIVA

642.000

609.000

586.000

563.000

540.000

518.000

       

PASSIVA

2021

2022

2023

2024

2025

2026

       

EIGEN VERMOGEN

      

Algemene reserve

170.000

169.000

167.000

159.000

152.000

146.000

Bestemmingsfonds NPO

32.000

6.000

-

-

-

-

Bestemmingsfonds (privaat)

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

 

207.000

180.000

172.000

164.000

157.000

151.000

       

VOORZIENINGEN

36.000

32.000

29.000

27.000

24.000

21.000

       

LANGLOPENDE SCHULDEN

303.000

301.000

288.000

275.000

262.000

249.000

       

KORTLOPENDE SCHULDEN

96.000

96.000

97.000

97.000

97.000

97.000

       

TOTAAL PASSIVA

642.000

609.000

586.000

563.000

540.000

518.000

Tabel: Balans tot en met 2026 (bedragen x € 1.000)

Bovenstaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2022-2026, de planning van de huisvestingsprojecten en de meerjarenliquiditeitsprognose. De langlopende schulden zullen vanaf 2021 gaan dalen door aflossingen op de externe financieringen.

In 2021 zijn de eerste signalen van een naderende overspannen bouwmarkt zichtbaar. De vastgestelde budgetten voor lopende projecten worden periodiek tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast op de huidige marktsituatie, in 2021 heeft dit nog niet geleidt tot forse overschrijdingen. Maar de binnen de vereniging gehanteerde (toekomstige) normbedragen zijn herijkt en op de marktsituatie aangepast.

De investeringen in vastgoed zullen de komende jaren leiden tot een stijging van de vaste activa. Het aantrekken van de langlopende financieringen heeft in de afgelopen jaren geleid tot een toename van de vlottende activa (liquide middelen), maar door de investeringen in de bouwprojecten dalen de liquide middelen de komende jaren.