Voorzieningen

Voorzieningen

Saldo
1 januari
2021

Dotaties

Onttrek-
kingen

Saldo
31 december 2021

Kortlopend
deel
< 1 jaar

Langlopend
deel
> 1 jaar

Jubilea

4.917

362

471

4.808

405

4.403

Personeelsvoorzieningen

4.917

362

471

4.808

405

4.403

       

Groot onderhoud

29.808

3.992

2.831

30.969

7.046

23.923

Overige voorzieningen

29.808

3.992

2.831

30.969

7.046

23.923

       
 

34.725

4.354

3.302

35.777

7.451

28.326

(bedragen x € 1.000)

Personeelsvoorzieningen

Conform de CAO VO heeft het personeel bij het bereiken van een jubileumdatum aanspraak op een jubileumgratificatie. Deze bedraagt bij een 25-jarig dienstverband 50% en bij een 40-jarig dienstverband 100% van het maandsalaris. Hiervoor is een voorziening ‘Jubileumuitkeringen’ gevormd. De hoogte van de voorziening wordt bepaald door voor ieder personeelslid in de organisatie een bedrag van € 900 op te nemen, naar rato van de betrekkingsomvang. Voor de gehele OMO organisatie bedraagt de voorziening op 31 december 2021 € 4,8 miljoen.

Overige voorzieningen

Ter dekking van de uitgaven van het meerjarig onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties is een voorziening ‘Groot onderhoud’ gevormd. De dotaties en onttrekkingen aan deze voorziening zijn ontleend aan alle meerjarenonderhoudsplannen (MOP’s) en worden jaarlijks ten laste gebracht van de exploitatie.