Ontwikkeling financiële kengetallen

Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting van de financiële kengetallen van 2021 tot en met 2026. Als referentiekader zijn de meest recente interne en externe criteria weergegeven.

Kengetal

Richtlijn
OCW/
OMO

OMO
in
2021

OMO
in
2022

OMO
in
2023

OMO
in
2024

OMO
in
2025

OMO
in
2026

Solvabiliteit (incl. voorzieningen)

> 30%

38%

35%

34%

34%

34%

33%

Weerstandsvermogen

> 18%

32%

30%

29%

29%

28%

27%

Rentabiliteit (over 3 jaar)

> 0%

4%

2%

1%

-2%

-1%

-1%

Liquiditeit

> 0,75

2,7

1,4

1,2

1,1

1,0

1,0

Huisvestingsratio

< 0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

DSCR backward

> 1,2

5,8

0,1

1,6

1,6

1,7

1,8

DSCR forward

> 1,2

5,6

0,1

1,6

1,6

1,6

1,8

Tabel: Kengetallen tot en met 2026

Solvabiliteit

Binnen de vereniging wordt gestuurd op solvabiliteit. De verwachting is dat de solvabiliteitspositie van de vereniging de komende jaren zal dalen door investeringen in het onderwijsproces, externe financieringen en ontwikkelingen op het gebied van doordecentralisatie.

Het ministerie van OCW hanteert een signaleringsondergrens van 30%. De verwachting is dat de vereniging in 2026 uitkomt op een solvabiliteit van circa 33%. In verband met het langlopende krediet wordt door de BNG Bank en de Europese Investeringsbank een minimumeis van 20% gehanteerd, waarbij in de berekening van de solvabiliteit de post voorzieningen niet wordt meegenomen. Op basis van deze rekenmethodiek komt de vereniging voor 2026 uit op 29,2%.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is een afgeleide van de solvabiliteit. De streefwaarde bedraagt bij gelijkblijvende omstandigheden 18%. Ultimo 2021 bedraagt de omvang van de algemene reserve € 170 miljoen en is het weerstandsvermogen circa 27%. De verwachting is dat dit percentage de komende jaren niet veel veranderen.

Rentabiliteit

De rentabiliteit wordt berekend over een gemiddelde periode van drie jaar. De verwachting is dat de rentabiliteit de komende jaren om zal slaan naar negatief in verband met de inzet van met name de NPO-middelen die het afgelopen jaar zijn toegevoegd aan het eigen vermogen.

Liquiditeit (current ratio)

Het ministerie van OCW hanteert een ratio van minimaal 0,75. De komende jaren blijft de ratio ver boven de gewenste streefwaarde vanuit de onderwijsinspectie.

Huisvestingsratio

De huisvestingsratio blijft de komende jaren onder de signaleringsgrens van 0,1.

Debt service coverage ratio

Met het aangaan van een langlopend krediet bij de BNG Bank is er vanaf 2015 sprake van rentelasten en aflossingen. De BNG Bank vindt de debt service coverage ratio relevant. De BNG Bank verlangt een minimumwaarde van 1,2. Aan deze ratio wordt in 2022 niet voldaan als gevolg van het hoge negatieve begrote resultaat 2022 die wordt veroorzaakt door de inzet van de NPO middelen in 2022 die in 2021 in de lumpsum zijn ontvangen. De DSCR over 2021 kende daardoor een uitschieter van 5,8.  Het DSCR gemiddelde over de komende jaren voldoet wel aan de BNG-eis.