Personeelslasten

Personeelslasten

2021

begroting
2021

2020

Brutolonen en salarissen

353.885

340.792

347.428

Sociale lasten

45.648

41.321

43.224

Pensioenpremies

58.631

51.738

53.260

Lonen en salarissen

458.164

433.851

443.912

    

Dotaties personele voorzieningen

-133

-142

-233

Personeel niet in loondienst

29.525

21.042

22.876

Overig

10.587

12.103

10.774

Overige personele lasten

39.979

33.003

33.417

    

Af: Uitkeringen

-3.708

-1.662

-5.468

    
 

494.435

465.192

471.861

(bedragen x € 1.000)

De kosten van lonen en salarissen bedragen € 458,2 miljoen en zijn daarmee € 24,3 miljoen (5,6%) hoger uitgevallen dan begroot. Hiervan wordt € 10,2 miljoen veroorzaakt door de extra inzet van (eigen) personeel vanwege de NPO gelden. Daarnaast is de gemiddelde formatie hoger dan begroot.

Daarnaast zijn de kosten van inhuur van personeel niet in loondienst € 8,4 miljoen hoger dan begroot, waarvan € 1,0 miljoen inzake NPO. Hiertegenover staan hogere inkomsten bestaande uit uitkeringen van het UWV (€ 2,1 miljoen).

De overige personeelslasten zijn 1,6 miljoen lager dan begroot vanwege lagere studiekosten.

Aantal personeelsleden op basis van fte’s

Het gemiddeld aantal personeelsleden over kalenderjaar 2021 op basis van full time equivalenten (fte) is in onderstaande tabel met de gegevens van 2020 en de begroting vergeleken:

Gemiddeld aantal personele fte's

2021

begroting
2021

2020

Directie

130

130

139

Onderwijs ondersteunend personeel
(overig)

912

883

898

Overhead

1.042

1.013

1.037

    

Onderwijzend personeel

4.017

3.999

4.105

Onderwijs ondersteunend personeel
(primair proces)

558

488

499

Onderwijs proces

4.575

4.487

4.604

    

Totaal

5.617

5.500

5.641

In 2021 is het gemiddelde aantal fte’s met 116 fte (2,1%) hoger dan de begroting.

In bijlage 4 zijn meerdere personele kerngegevens grafisch weergegeven.