Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Rechten

Vordering OCW
Eind 2021 heeft de vereniging een vordering op het ministerie van OCW ten bedrage van € 32,0 miljoen (eind 2020: € 31,2 miljoen). Dit betreft een vordering uit hoofde van de "Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs". Deze vordering heeft betrekking op de op balansdatum nog te ontvangen financiering voor de betaling van de ABP-premie en de loonheffing over de maand december en de opgebouwde vakantie-uitkering over de periode juni tot en met december. Aangezien deze vordering pas opeisbaar is bij discontinuïteit van de vereniging, is de vordering in de jaarrekening gewaardeerd op nihil.

Economisch claimrecht
Bij notariële akte is vastgelegd dat OMO bij het verlaten van de Kempen Campus 12,3% van de verkoopwaarde van de gemeente Veldhoven zal krijgen. Daarnaast is met de gemeente Woensdrecht schriftelijk overeengekomen, dat OMO bij toekomstige vervreemding van het ZuidWestHoek College een economisch claimrecht van 40% op de verkoopsom zal krijgen.

Bij de oplevering van de nieuwbouw van het Merletcollege te Grave is besloten uit eigen middelen € 0,9 miljoen te investeren. Als tegenprestatie is de vereniging van mening dat voor het aandeel van de inzet van eigen middelen OMO een economisch claimrecht heeft op het betreffende gebouw.

Verplichtingen

Collectieve inkoopcontracten
Ons Middelbaar Onderwijs sluit op uiteenlopende terreinen collectieve inkoopcontracten af. De totale contractwaarde van de lopende inkoopcontracten bedraagt circa € 124,8 miljoen. Ultimo 2021 bedraagt de restantwaarde van deze inkoopcontracten tot het einde van de contractperiodes € 60,7 miljoen. In onderstaand overzicht is de restantwaarde per product/dienst weergegeven:

Product/dienst

Restant contractwaarde

ICT hardware

23.729

Schoonmaak

16.658

Meubilair

7.219

Afdrukapparatuur

3.688

Leermiddelen

2.830

Energie - Electriteit

2.400

Verzekeringen

1.067

Leerling administratie systeem

751

Kantoorartikelen

681

Microsoft licenties

400

ELO

367

Energie - Gas

250

Accountant

250

Meetdiensten (G&E)

150

Medewerkersonderzoek

66

Financieel administratie systeem

63

Personeel & salarisadministratiesysteem

49

Veilig internet

48

Sociaal Intranet

27

Online Trainingen

5

 

60.698

(bedragen x € 1.000)

Bouwprojecten
Voor lopende bouwprojecten is ultimo 2021 voor een bedrag van circa € 3,3 miljoen aan verplichtingen aangegaan:

School

Bouwproject

Gemeente

Verplichting

Rodenborch College

Nieuwbouw Groote Vliet

s Hertogenbosch

1.469.532

Van Maerlant

Nieuwbouw

s Hertogenbosch

564.680

Bossche Vakschool

Nieuwbouw

s Hertogenbosch

550.371

OMO SG Tongerlo

Nieuwbouw Norbertuslyceum en Gertrudiscollege

Roosendaal

162.033

Parmant Scholen

Nieuwbouw Joris en Helder

Eindhoven

152.128

OMO SG Tongerlo

Renovatie Vincentiusstraat

Roosendaal

120.977

Varendonck College

Nieuwbouw

Someren

66.851

Varendonck College

Nieuwbouw

Asten

55.316

Van Maerlantlyceum

Renovatie + nieuwbouw - J. van Maerlantlaan

Eindhoven

53.414

Diverse scholen

Diverse bouwprojecten

Diversen

120.810

   

3.316.113

(bedragen x € 1.000)

Leasecontracten
Per 3 januari 2005 is een leaseovereenkomst aangegaan met MKB Lease te Oosterhout. Deze leaseovereenkomst heeft betrekking op de invulling van de specifieke arbeidsvoorwaarden voor schoolleiders en leden van de raad van bestuur. Voor het kalenderjaar 2021 bedroegen de leasekosten (inclusief brandstofkosten) € 245.000. Ultimo 2021 bedraagt de restantwaarde van de leasecontracten tot het einde van de contractperiode circa € 0,7 miljoen.