Rijksbijdragen

Rijksbijdragen

2021

begroting
2021

2020

Rijksbijdrage OCW

537.316

469.761

484.276

    

Geoormerkte OCW-subsidies

13.449

7.717

8.400

Niet geoormerkte OCW-subsidies

31.931

32.529

32.061

Overige subsidies OCW

45.380

40.246

40.461

    

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV

36.511

31.850

31.857

 

619.207

541.857

556.594

(bedragen x € 1.000)

Rijksbijdrage OCW

De gerealiseerde (normatieve) rijksbijdrage OCW bedraagt in het verslagjaar € 537,3 miljoen en is € 67,5 hoger dan begroot. De hogere bijdrage wordt met name veroorzaakt door de ontvangen NPO gelden € 42,1 miljoen, bijstelling van de materiele financiële kaders en personele financiële kaders (€ 12,3 miljoen), toevoeging van een gedeelte van de Prestatiebox aan de lumpsum (€ 12,8 miljoen) en de niet begrote indexaties.

Geoormerkte en niet-geoormerkte OCW subsidies

Geoormerkte OCW-subsidies
De geoormerkte subsidies OCW zijn € 5,7 miljoen hoger dan begroot. De ontvangen subsidies ‘Inhaalprogramma Corona’ en ‘Capaciteitentesten 2021-2023’ voor een bedrag van € 5,6 miljoen was niet begroot.

Niet-geoormerkte OCW-subsidies
De niet-geoormerkte OCW-subsidies zijn € 0,6 lager dan begroot en is een saldo tussen hogere niet begrote niet-geoormerkte subsidies (NPO gerelateerd) versus een verschuiving van een deel van de prestatieboxgelden naar de lumpsum.
In 2021 zijn de niet begrote subsidies ‘Extra hulp voor de klas’ € 6,3 miljoen, ‘Aanvullende bekostiging eindexamens 2021’ € 3,0 en ’Arbeidsmarkttoelage’ € 0,5 miljoen ontvangen.
Daarnaast zijn de overige subsidies voor € 4,1 hoger uitgevallen dan begroot. Van de prestatieboxgelden is 65% (€ 13,3 miljoen) toegevoegd aan de lumpsum. Deze gelden waren wel begroot als niet-geoormerkte OCW-subsidies.

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverband
De ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV zijn € 4,6 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de keuze voor opting out van diverse samenwerkingsverbanden, waarbij de werkelijke bijdragen in sommige gevallen later bekend zijn.