OMO scholengroep Tongerlo – Norbertus Gertrudis Lyceum

www.sgtongerlo.nl
rector: Marjolein de Leeuw
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo, pro
locaties:

 • Da Vinci College, Roosendaal

 • Norbertus Gertrudis Lyceum, Roosendaal

 • Norbertus Gertrudis Mavo, Roosendaal

OMO scholengroep Tongerlo is een scholengroep voor leerlingen uit Roosendaal en omgeving. De scholengroep omvat drie scholen met een open, optimistisch, katholiek karakter. De scholen zijn afzonderlijk en als Tongerlo herkenbaar. Centraal voor de scholengroep staat dat we toekomstgericht opleiden in een op de leerling afgestemde leeromgeving. Scholengroep Tongerlo bestaat uit: de Norbertus Gertrudis Mavo, het Norbertus Gertrudis Lyceum en het Da Vinci College, school voor vmbo en praktijkonderwijs.
Een scholengroep biedt continuïteit voor de leerlingen, omdat ze kunnen leren daar waar het hen het beste past. Bovendien biedt het ontwikkelkansen voor de medewerkers.

In 2021 hebben we ons gericht op:

 • Het op orde brengen van de basis

 • Het effectief inzetten van de NPO-gelden.

 • Het optimaal continueren van onderwijs en basisondersteuning voor onze leerlingen tijdens Covid 19.

Voor wat betreft het op orde brengen van de basis is het afgelopen jaar gewerkt aan de volgende interventies:

 • Een groot deel van onze staffunctionarissen en leidinggevenden, van middenmanagement tot en met de centrale directie, is getraind in de Lean-methodiek. Hierdoor hebben wij de tools en kennis in huis om onze bedrijfs- en onderwijsprocessen te optimaliseren.

 • Om als school financieel gezond te worden is ingezet op de herinrichting van de afdeling Advies & Ondersteuning waar alle onderwijsondersteunende medewerkers onder vallen.

 • Er is geïnvesteerd in een sterke profilering van OMO scholengroep Tongerlo én de deelscholen om aantrekkelijk te zijn voor onze (nieuwe) leerlingen. De nieuwe gezamenlijke profilering is vastgelegd in het Vision Eye van Tongerlo.

Voor het effectief inzetten van de NPO-gelden werken we vanuit drie pijlers: cognitieve achterstanden, sociaal-emotioneel welbevinden en executieve functies. Om cognitieve achterstanden in beeld te krijgen zijn Diataal toetsen afgenomen bij klas 1 tot en met 4. Dit is een methode-onafhankelijk leerlingvolgsysteem voor de kernvakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde. Hieruit bleken onze onderbouwgroepen voor met name leesvaardigheid en woordenschat onder het landelijk niveau te zitten. Daarnaast hebben we een schoolscan afgenomen, waaruit bleek dat er sprake is van cognitieve achterstanden voor bepaalde vakken en dat leerlingen ‘minder lekker in hun vel zaten’.
Dit heeft geleid tot het inzetten van de volgende interventies in drie fasen, die elkaar deels overlappen:

Fase 1

 • Inventariseren van vertragingen en het aanbieden van ondersteuningsuren op maat aan alle leerlingen.

 • Actief inzetten op het bevorderen van het welzijn van de leerlingen vanuit de zorgstructuur en trainingen.

 • Inzetten van onderwijsassistenten om leerlingen op maat te kunnen ondersteunen.

Fase 2
Het verrichten van interventies om nu en in de toekomst de leerlingen (nog) beter in beeld te krijgen en zo maatwerk te kunnen leveren, door werken aan taal(beleid), verrijkingsuren en de doorstroming van pro- leerlingen naar de arbeidsmarkt.

Fase 3
Het neerzetten van een Tongerlo-brede visie op leren, met daaraan gekoppeld een professionaliseringsplan voor medewerkers, zoals de training ‘executieve functies’ voor docenten en leerlingen

Alle interventies uit fase 1 zijn in 2021 gestart. Daarnaast zijn er bij het Da Vinci College concrete taalinterventies gestart, zoals workshops ‘woordenschat centraal’. Voor de overige interventies uit fase 2 en 3 zijn doelen gesteld en plannen gemaakt. Deze interventies starten in 2022.

Vernieuwbouwprojecten

Norbertus Gertrudis Mavo
December 2021 is het nieuwe gebouw van de Norbertus Gertrudis Mavo aan de Vincentiusstraat opgeleverd. In de kerstvakantie heeft de verhuizing plaatsgevonden en begin januari 2022 is het gebouw door de school in gebruik genomen. 

Norbertus Gertrudis Lyceum
Het voorlopig ontwerp van het Norbertus Gertrudis Lyceum is gereed. Inmiddels is gestart met de definitieve en technische ontwerpfase. Start sloop en bouw wordt verwacht in september 2022. Het gebouw moet leeg zijn en daarom verhuist het lyceum, per schooljaar 2022-2023, voor een periode van twee schooljaren naar de locatie Bovendonk 115.