Klachtencommissie

Voor leerlingen, ouders en personeel bieden we enkele klachtenregelingen, die allen te vinden zijn via www.omo.nl.

Ons Middelbaar Onderwijs kent een algemene klachtenregeling, waarin is opgenomen dat klachtbehandeling primair op schoolniveau plaatsvindt. Als het onverhoopt niet lukt om de zaak op school op te lossen, dan kan de klager besluiten om de externe klachtencommissie van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in te schakelen. De klachtencommissie neemt een algemene klacht in behandeling nadat de voorfase op schoolniveau is afgerond. 

Klachten met betrekking tot de persoonlijke integriteit, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie zijn zodanig van aard dat zij geen voorfase op schoolniveau kennen, maar zij gaan rechtstreeks naar de klachtencommissie van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Dat maakt niet dat het ook in deze situaties veelal goed is om hierover het gesprek aan te gaan binnen de school. 

Als de klager besluit naar de klachtencommissie te gaan, neemt de commissie kennis van de klacht. Eventueel organiseert de klachtencommissie een hoorzitting waarin de klager en de aangeklaagde in de gelegenheid worden gesteld hun verhaal te doen. De klachtencommissie geeft in elke zaak die zij behandelt een advies aan het bestuur, met daarin een gemotiveerd oordeel over de gegrondheid van de klacht. De commissie kan in haar advies ook een aanbeveling doen over de maatregelen die het bestuur en de school zouden kunnen treffen. Paul Zoontjes is voorzitter van de klachtencommissie en Frank de Hommel is plaatsvervangend voorzitter. 

In het afgelopen jaar zijn er veel klachten op school afgehandeld, waardoor er weinig klachten bij de klachtencommissie zijn terechtgekomen. In 2021 heeft de commissie vier klachten in behandeling genomen. De overige klachten zijn terugverwezen naar de scholen voor de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau.

Van de klachten die de klachtencommissie heeft behandeld, zijn er twee ongegrond verklaard, een gegrond verklaard en een deels gegrond en deels ongegrond. Het voorstel en advies van de klachtencommissie is door de Raad van Bestuur merendeels in de behandelde klachten gevolgd.