Regionale beroepscommissie leerlingenzaken

Voor leerlingen, ouders en personeel bieden we enkele klachtenregelingen, die allen te vinden zijn via www.omo.nl.

Naast verschillende klachtenregelingen kent Ons Middelbaar Onderwijs een regeling met betrekking tot bezwaar en beroep in leerlingenzaken. Deze regeling is van toepassing op zaken rondom toelating, bevordering (en afwijzing tot een volgend leerjaar), schorsing en verwijdering van leerlingen, (school)examenzaken en onregelmatigheden. De regeling bepaalt de te volgen procedures in deze zaken. 

Voor wat betreft zaken rondom toelating, bevordering (en afwijzing tot een volgend leerjaar), schorsing en verwijdering van leerlingen en (school)examenzaken dient allereerst bezwaar te worden gemaakt bij de rector/algemeen directeur of, ingeval van (school)examenzaken, bij de examencommissie. Mocht de rector/algemeen directeur het bezwaar ongegrond verklaren, dan kan de leerling en/of zijn/haar ouders beroep instellen bij de Regionale beroepscommissie.

Voor wat betreft zaken rondom onregelmatigheden dienen de leerling en/of zijn/haar ouders direct beroep in te stellen bij de Regionale beroepscommissie. Als de leerling en/of zijn/haar ouders besluiten beroep in te stellen bij de Regionale beroepscommissie, neemt de Regionale beroepscommissie kennis van het ingestelde beroep. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, organiseert de Regionale beroepscommissie een hoorzitting waarin de partijen in de gelegenheid worden gesteld hun verhaal te doen. De Regionale beroepscommissie doet in elke zaak gemotiveerd uitspraak over de gegrondheid van het ingestelde beroep.

Er zijn vier Regionale beroepscommissies: regio West/Midden, regio Oost, regio ’s-Hertogenbosch en regio Eindhoven. De scholen zijn onderverdeeld over deze regio’s. Elke commissie bestaat uit vier leden, zijnde rectoren/algemeen directeuren van scholen uit de desbetreffende regio. De commissie bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en twee leden. Zij worden door de Raad van Bestuur steeds benoemd voor een termijn van drie jaar. De commissie laat zich ondersteunen door een secretaris.

In 2021 is elf keer beroep ingesteld bij de Regionale beroepscommissie. Van deze zaken heeft de Regionale beroepscommissie uiteindelijk vijf zaken in behandeling genomen. De overige zaken zijn of voortijdig ingetrokken of door de school alsnog intern opgelost. Van de zaken die de Regionale beroepscommissie heeft behandeld, zijn twee zaken ongegrond verklaard en een zaak gegrond. De behandeling van twee zaken loopt momenteel nog.

Zes van de elf ingestelde beroepen kwamen uit de regio Oost, drie uit de regio West/Midden, een uit de regio ’s-Hertogenbosch en een uit de regio Eindhoven. 

Naast de elf ingestelde beroepen hebben ook nog verschillende andere leerlingenzaken gespeeld, maar deze zijn uiteindelijk niet uitgemond in een beroep bij de Regionale beroepscommissie. Deze zaken werden in de voorfase, voorafgaand aan de gang naar de Regionale beroepscommissie, opgelost.