Zelfevaluatie-instrument

De uitkomsten uit de zelfevaluatie geven sturing aan de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs. Iedere school kan dit instrument gebruiken.

Lees meer ›Zelfevaluatie-instrument

Taalbeleidsontwikkeling

Om het taalvaardigheidsniveau van leerlingen te bevorderen is structurele aandacht voor taal nodig. Scholen doen dat door middel van taalbeleid.

Lees meer ›Taalbeleidsontwikkeling

Leerlingen voorbereiden op de kosmopolitische samenleving

Leerlingen hebben zowel in het vervolgonderwijs als bij het uitoefenen van een beroep steeds vaker te maken met de gevolgen van globalisering. De scholen van de vereniging bereiden de leerlingen voor op burgerschap in een kosmopolitische samenleving.

Lees meer ›Leerlingen voorbereiden op de kosmopolitische samenleving

Passend onderwijs

De vereniging vindt het belangrijk dat de talenten van kinderen optimaal ontwikkeld worden. Het ene kind heeft daar meer ondersteuning bij nodig dan het andere kind.

Lees meer ›Passend onderwijs

OMO-prijzen, een bijzondere motiveringsprijs voor leerlingen

Elk jaar reikt de vereniging motiveringsprijzen uit aan leerlingen die een bijzonder praktijk- of profielwerkstuk hebben gemaakt.

Lees meer ›OMO-prijzen, een bijzondere motiveringsprijs voor leerlingen

Sociale veiligheid

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn sinds 1 augustus 2015 wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige school. De inspectie ziet hier op toe vanaf schooljaar 2016-2017.

Lees meer ›Sociale veiligheid

Kansenverbetering

Mede door Corona kunnen leerlingen met een groter risico op kansenongelijkheid op nog grotere achterstand terecht zijn gekomen ten opzichte van leerlingen met een minder kwetsbare achtergrond.

Lees meer ›Kansenverbetering

Onderwijs aan nieuwkomers

In 2021 is het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen sterk toegenomen. Het aantal nareizende jongeren, in het kader van gezinshereniging, is ongeveer gelijk gebleven.

Lees meer ›Onderwijs aan nieuwkomers

Privacy

Binnen de vereniging is men bewust van het feit dat er persoonsgegevens worden uitgewisseld van kwetsbare groepen; van onze leerlingen, hun ouders/verzorgers en van onze medewerkers.

Lees meer ›Privacy

Vernieuwingen vmbo

De meeste leerlingen in het voortgezet onderwijs volgen onderwijs in het vmbo. De komende jaren staan verschillende doorontwikkelingen in de planning voor het vmbo.

Lees meer ›Vernieuwingen vmbo