Parmant Scholen – Vakcollege Eindhoven

www.parmantscholen.nl
rector: Corinne Sebregts
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo en pro
locaties:

 • Aloysius De Roosten, Eindhoven

 • ‘t Antoon Schellenscollege, Eindhoven

 • Helder havo/vwo, Eindhoven

 • Praktijkschool Eindhoven, Eindhoven

 • Sint-Joriscollege, Eindhoven

 • Vakcollege Eindhoven, Eindhoven

Jij maakt morgen mooi!

Jij maakt morgen mooi! Dat is wat bij Parmant Scholen centraal staat. In onze visie, ons onderwijs en onze cultuur. Het is bovendien onze belofte aan onze leerlingen, docenten en medewerkers. Parmant Scholen is een organisatie met zes samenwerkende scholen, van praktijkonderwijs tot en met vwo. Onze scholen onderscheiden zich elk in hun eigenheid en doelgroep, maar delen een sterk besef van onze gezamenlijke cultuur en koers. Met professionele en zeer betrokken docenten, die samen zorgen voor passend, kleurrijk en actueel onderwijs in een veilig, inclusief en kansrijk klimaat voor elke leerling. Die leerlingen zichzelf laten zijn en stimuleren op hun eigen niveau het maximale uit zichzelf te halen. Hen inspireren tot keuzes waarmee onze leerlingen een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren, nu en in de toekomst. Waarmee ze hun dromen waar kunnen maken en zullen ervaren dat ze ertoe doen. Waarmee ze uitgroeien tot een ‘goed mens’. ‘Jij maakt morgen mooi!’ is dan ook direct afgeleid van de OMO-vierslag ‘goed onderwijs, goed mens, goed leven, goed handelen’.

Ontwikkelingen in 2021

 • Lancering van de nieuwe naam van onze scholengroep op 22 maart 2021: Parmant Scholen met de pay off ‘Jij maakt morgen mooi’.

 • Gestart met het laden van ‘Jij maakt morgen mooi’, het anker van waaruit we inhoud geven aan onze kernwaarden ‘kansrijk, diversiteit en bijdragen(d)’ die richting geven aan de manier waarop wij het onderwijs vormgeven, aan de school- en aan de organisatiecultuur.

 • Gestart met de omvorming van de scholengroep van zes losse vestigingen in drie clusters van twee scholen met een directeur per cluster waarin ook een prominentere rol voor de teamleiders is weggelegd.

 • Gestart met het intensiveren en stimuleren van de interne doorstroom van leerlingen tussen de Parmant Scholen met een warme overdracht vanuit het verbindende gedachtegoed.

 • Doorontwikkeling van de aansturing door leidinggevenden op persoonlijk leiderschap van alle medewerkers door coachend leiderschap en het bieden van meer professionele ruimte.

 • Livegang van het vernieuwde centrale intranet en de nieuwe decentrale intranetomgevingen voor iedere school als toegangspoort naar SharePoint omgeving van MS-Office365 als middel om de interne communicatie en digitale samenwerking te bevorderen.

 • Doorontwikkeling van bovenschoolse samenwerking op het gebied van onder meer Onderwijs en ICT (OICT), Digitale leer- en werkomgeving (DLWO), leerlingondersteuning, Diversiteit en Inclusie, taalbeleid en leesbevordering.

 • Extra aandacht voor verzuimpreventie, reflectiegesprekken en fysieke en sociale veiligheid voor medewerkers en leerlingen.

 • Ten aanzien van de nieuwbouwplannen voor cluster Sint-Joriscollege en Helder havo/vwo is er een architect en een bureau voor externe bouwbegeleiding gekozen. Ook is er een interne projectleider aangesteld om dit traject te begeleiden ter ondersteuning van de directie van het cluster Sint-Joriscollege en Helder havo/vwo.

Parmant Scholen
De coronacrisis en de maatregelen die vanuit de overheid ook in 2021 zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben ertoe geleid dat de Parmant Scholen het onderwijs meerdere keren hebben aangepast om de drie functies van onderwijs (kwalificatie, socialisatie en subjectificatie) gegeven de omstandigheden zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Voor iedere Parmant School betekende dit dat er andere keuzes gemaakt werden. De vestigingen verschillen in doelgroep, onderwijsprogramma’s en gebouwelijke mogelijkheden om volgens de RIVM-richtlijnen te werken. Met name aan de eisen ten aanzien van ventilatie is in de verouderde gebouwen moeilijk te voldoen. Aloysius De Roosten en Vakcollege Eindhoven hebben profijt van hun moderne gebouwen met goede luchtkwaliteit.
De centrale stafdiensten werkten ook in 2021 voornamelijk vanuit huis en de bekendmaking van de nieuwe naam ‘Parmant Scholen’ en de nieuwe huisstijl op 22 maart vond via een online event plaats. De leerervaringen van de eerste coronaperiode in 2020 zijn op alle Parmant Scholen ingezet om makkelijker te kunnen schakelen naar digitaal, fysiek of hybride onderwijs. Verder waren er op alle Parmant Scholen zorgen over de toename van leerlingen met psychische klachten en/of leerachterstanden als gevolg van de aanhoudende beperkende maatregelen en de lockdowns.

Vakcollege Eindhoven
De populatie leerlingen van Vakcollege Eindhoven (VCE) vraagt bijzondere aandacht. De leerlingen hebben een schooladvies op basis- of kaderniveau, maar voor veel van hen is het onderwijs een pittige cognitieve belasting. Daarnaast zijn veel leerlingen kwetsbaar, onder andere door hun thuissituatie. Voor de praktijklessen geldt dat deze moeilijk online zijn vorm te geven. Aan een auto sleutelen of een muurtje metselen, gaat niet digitaal. Theoretische vakken zijn beter online vorm te geven, maar voor die vakken is de motivatie over het algemeen niet hoog. Het besluit van het ministerie van OCW om praktijklessen fysiek door te laten gaan, betekende voor de leerlingen van VCE dat zij ‘gewoon’ naar school konden. Vakcollege Eindhoven heeft dan ook een sterke voorkeur voor fysiek onderwijs. Toch realiseert men zich dat gezocht moet worden naar manieren om een deel van het onderwijs op afstand, al dan niet met inzet van digitale middelen, te verzorgen.
Omdat de praktijkexamens gespreid zijn over het schooljaar en in leerjaar 3 starten betekenden de steeds wisselende maatregelen  voor Vakcollege Eindhoven dat er voortdurend moest worden aangepast, zodat de examens van de leerlingen geen gevaar liepen en konden blijven doorgaan.