Inkoopprojecten

Er zijn verschillende redenen om een inkoopproces te starten, zoals een einddatum van het contract, een verzoek van de Raad van Bestuur, een verzoek van een school of op basis van wet- en regelgeving.

Lees meer ›Inkoopprojecten

Inkoopprotocol

In september 2018 is het inkoopprotocol vastgesteld. In dit protocol zijn de basisspelregels opgenomen voor de inkoopprocedures en worden de verschillende inkooprollen toegelicht.

Lees meer ›Inkoopprotocol

Werkkostenregeling

Per 1 januari 2012 maakt vereniging OMO gebruik van de werkkostenregeling. Op basis van deze regeling kan maximaal 1,20% van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteed worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers.

Lees meer ›Werkkostenregeling

ICT in de bedrijfsvoering

ICT is een essentieel middel om processen te verbeteren en te automatiseren. Ook maakt ICT nieuwe wijze van samenwerking en kennisdeling mogelijk. Informatiebeveiliging heeft structurele aandacht nodig.

Lees meer ›ICT in de bedrijfsvoering

Managementinformatie

Tot op heden wordt gebruik gemaakt van afzonderlijke managementinformatiesystemen die apart goed werken, maar waar in de samenvoeging van financiële, personele en leerlingeninformatie relatief veel handmatige handelingen zitten.

Lees meer ›Managementinformatie

Treasury en schatkistbankieren

Op 20 december 2016 is het nieuwe Treasury Statuut Ons Middelbaar Onderwijs vastgesteld. Dit statuut is mede gebaseerd op de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016.

Lees meer ›Treasury en schatkistbankieren

Interne beheersing en toezicht

In 2021 zijn wederom onderdelen van de administratieve organisatie en de maatregelen van interne controle beoordeeld. Vanuit deze controle zijn geen significante tekortkomingen geconstateerd.

Lees meer ›Interne beheersing en toezicht

Overhead en allocatie middelen

Binnen de vereniging is een vanzelfsprekend uitgangspunt dat een zo groot mogelijk aandeel van de financiële middelen direct ten goede te komt aan het onderwijs.

Lees meer ›Overhead en allocatie middelen

Onderwijshuisvesting

In 2021 heeft de kwaliteit van onderwijshuisvesting weer hoog op de agenda gestaan. Met name het binnenklimaat op scholen heeft, mede in relatie tot Covid-19, de nodige aandacht gekregen.

Lees meer ›Onderwijshuisvesting

Covid-19 - Ventilatie in schoolgebouwen

Binnen de vereniging is voor dertien scholen subsidie aangevraagd in het kader van de SUVIS-regeling. Voor tien scholen is de aanvraag inmiddels toegekend, de overige aanvragen zijn nog in behandeling.

Lees meer ›Covid-19 - Ventilatie in schoolgebouwen