Project Verdieping identiteit

De scholen hebben de opdracht goed onderwijs te bieden. Deze opdracht motiveert en verbindt alle betrokkenen bij de scholen: van leerling tot en met toezichthouder. In het document ‘Zingeving en goed onderwijs’ wordt, aan de hand van de metafoor van een reis, beschreven hoe we de opdracht verstaan en welke oriëntatiepunten van belang zijn: goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen. Deze woorden beschrijven de identiteit van de vereniging en die van de scholen.

Het is niet eenvoudig handen en voeten te geven aan deze opdracht. Het project ‘Verdieping identiteit’, dat samen met Verus uitgevoerd wordt, levert een bijdrage aan een verdiepingsslag door:

  • de feitelijke en de wenselijke situatie te beschrijven als het gaat om goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen;

  • de beschrijving te analyseren en beschouwen in het licht van het document ‘Zingeving en goed onderwijs’ en van de katholieke grondwaarden;

  • na te gaan welke aanknopingspunten en mogelijkheden op schoolniveau gevonden worden om vanuit de feitelijke situatie te ontwikkelen in de richting van de wenselijke;

  • manieren te ontwerpen aan de hand waarvan scholen geholpen zijn om de identiteitsontwikkeling te bevorderen met bijzondere aandacht voor de oriëntatiepunten, katholieke grondwaarden en bronnen in dialoog met die uit andere levensbeschouwingen.

De bijdrage wordt geleverd op basis van een praktijkgericht onderzoek op tien scholen van de vereniging.

Het project ‘Verdieping identiteit’ heeft ook als doel de identiteitsontwikkeling in de scholen duurzaam te bevorderen en te borgen.
Daarom wordt lopende het project een aantal medewerkers geschoold vanuit het train-de-trainer-principe. De scholing bestaat uit kennisoverdracht en het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van narratief waarderen. Ook worden de medewerkers begeleid in het doen van onderzoek en het ontwerpen van ontwikkelactiviteiten, waaronder het ontwerpen van handreikingen om goed onderwijs en identiteitsontwikkeling in brede zin op het niveau van een school op te pakken, zowel inhoudelijk als procesmatig.