Odulphuslyceum

www.odulphus.nl
rector: Jeroen Zeeuwen (Frans Claassens tot maart 2021)
opleidingen: vwo, havo
locatie:

  • Tilburg

Groot vertrouwen in jou!

Het Odulphuslyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. Leerlingen voelen zich snel thuis op het Odulphus. Een school waar voor iedereen veel ruimte is om ideeën en talenten te ontplooien. Onze wapenspreuk luidt ‘Fortis in Fide’: letterlijk vertaald ‘sterk in vertrouwen’. Dat vertrouwen kun je onderverdelen in: het vertrouwen in jezelf; het vertrouwen in de ander; het vertrouwen in dat het goed komt.
Dat is het vertrouwen dat je tot in de haarvaten van de organisatie terugvindt en dat als basis dient voor alle onderlinge relaties en contacten. Dat betekent dat er veel kan en veel mag, binnen de afgesproken en vaak vanzelfsprekende kaders.
Een goede sfeer en een veilige omgeving zijn randvoorwaarden om een geschikt schoolklimaat te creëren waarin optimaal geleerd kan worden en ieders ontwikkeling gestimuleerd wordt. We werken vanuit hoge verwachtingen en het aanbod is breed. De school daagt leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. De school kijkt daarbij altijd naar het individu, biedt maatwerk waar nodig en is bereid om onconventionele oplossingen te bedenken. De doorstroom- en eindexamenresultaten zijn sterk en daarmee passend bij de school en onze ambities.

  • Twee gebouwen (havo en vwo), één school. Veel aandacht voor de relatie tussen de beide afdelingen. Eén gezamenlijke onderwijscommissie is gefocust op onderwijs en onderwijsvernieuwing.

  • De school werkt aan samenwerking tussen en over vakken en zo zijn de vakken STEAM en Big History aan het curriculum toegevoegd.

  • De financiële positie van de school is gezond.

Onderwijs in coronatijd
Odulphus kreeg als eerste school direct met de corona-uitbraak te maken. De eerste besmette leerlingen zaten op onze school. Omdat we daarmee ‘tip of the spear’ waren hebben we veel dingen als eerste moeten bedenken.
De pandemie bleef een stempel drukken op het onderwijs en de mogelijkheden tot het organiseren van buitenschoolse activiteiten. Dat was uitdagend en deed een groot beroep op onze creativiteit.
Aan het eind van 2021 kijken we trots terug op hoe is geanticipeerd op de omstandigheden en de consequenties voor het onderwijs. Van volledig online naar hybride, naar fysiek met aanvullende maatregelen, alle vormen van onderwijs zijn dit jaar voorbij gekomen. We hebben gezien hoe creatief collega’s en leerlingen waren om die omslag steeds weer te maken. Collega’s waren steeds weer bereid elkaar te helpen.
Omdat we steeds gericht zijn geweest op de aankondigingen van de regering in relatie tot de consequenties voor onze school, zijn we tevreden over de inhoud en de manier waarop we onze communicatie met leerlingen, ouders en collega’s hebben vormgegeven. Er is steeds de samenwerking met de GGD gezocht om hier congruent en samen in op te trekken.

NPO
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) geeft het Odulphuslyceum extra financiële  mogelijkheden. Dit geld is onder andere besteed aan het verkleinen van de klassen. We hebben 24 nieuwe collega’s moesten aangenomen en gekozen voor een 10 x 45 minutenrooster om voldoende roosterplaatsen te kunnen realiseren.
Naast de klassenverkleining is ook geïnvesteerd in een verlengde schooldag. Dat betekent dat er in middag docenten beschikbaar zijn om ondersteuning te bieden aan leerlingen die dat (extra) nodig hebben in deze bijzondere tijd. Er is gekeken hoe we onze mentoren extra tijd konden geven om hun rol beter te kunnen vervullen.

Onderwijskundige ontwikkeling
In 2021 is een vervolg gegeven aan enkele ontwikkelingen die in 2020 in gang zijn gezet. De onderwijscommissie, bestaande uit vijf docenten, heeft hiervoor speerpunten geformuleerd die richting geven aan onze onderwijsvernieuwingen en het professionaliseren van onze docenten. 

De vijf speerpunten zijn:

  • Burgerschap

  • Formatief werken

  • Maatwerk

  • Vakgeïntegreerd werken

  • Verantwoordelijkheid

En tot slot is in 2021 een start gemaakt om het nieuwe schoolplan 2022-2026 vorm te geven. Het proces loopt en daarbij betrekken we onder andere leerlingen, ouders, collega’s, MR en Raad van Advies.