Analyse van het resultaat 2023

Het resultaat 2023 bedraagt € 15,7 miljoen en is daarmee € 51,4 miljoen positiever dan begroot.

Lees meer ›Analyse van het resultaat 2023

Financiële verantwoording

De vereniging hanteert een aantal financiële uitgangspunten, met name als het gaat om solvabiliteit en - daarvan afgeleid - het weerstandsvermogen.

Lees meer ›Financiële verantwoording

Professionele inkoop 

In een markt waarin concurrentie toeneemt en sprake is van schaarste van goederen en personeel, is het een uitdaging om aanbestedingen zodanig op te zetten dat voorzien wordt in de behoefte en een geschikte (en betaalbare) leverancier kan worden

Lees meer ›Professionele inkoop 

Werkkostenregeling

Vanaf 2012 maakt de Vereniging OMO gebruik van de werkkostenregeling. In 2023 was de vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000,-- 3%. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000,-- was de vrije ruimte 1,18%.

Lees meer ›Werkkostenregeling

ICT in de bedrijfsvoering en Informatiebeveiliging

Dit jaar is ingezet op het verder uitrollen van de 'Gezamenlijke ICT Omgeving' naar meer scholen. En 2022 stond in het teken van het Intensiveringsprogramma Informatiebeveiliging. Dit programma heeft als doel de weerbaarheid van scholen tegen cyberdreigingen te vergroten.

Lees meer ›ICT in de bedrijfsvoering en Informatiebeveiliging

Privacy

In 2023 is er binnen de vereniging verder uitvoering gegeven aan het privacybeleid o.a. door het verder intensiveren van de samenwerking met de privacycontactpersonen binnen de OMO-scholen, de privacy officer, de security officer en de beide

Lees meer ›Privacy

Stuurinformatie 

Bestuur en management stellen we in staat om te sturen op basis van feitelijke gegevens. Het streven is om de informatiebehoefte en de geboden informatie goed op elkaar af te stemmen.

Lees meer ›Stuurinformatie 

Treasury en schatkistbankieren

Het belangrijkste uitgangspunt van het treasurybeleid binnen de vereniging betreft het verantwoord omgaan met de beschikbare middelen.

Lees meer ›Treasury en schatkistbankieren