Analyse van het resultaat 2023

Het resultaat 2023 bedraagt € 15,7 miljoen en is daarmee € 51,4 miljoen positiever dan begroot. In onderstaande tabel is per entiteit het verschil tussen het resultaat en de begroting zichtbaar gemaakt. Hieronder wordt verder, in hoofdlijnen, het verschil tussen het gerealiseerde en het begrote exploitatieresultaat verklaard.

 

Realisatie

Begroting

Verschil

Scholen

12.470

-33.891

46.361

Verenigingstaken / Raad van Bestuur

3.690

-1.513

5.203

OMO-bureau

-155

-260

105

Gelieerde stichtingen

-42

6

-48

Doordecentralisatiebedrijven

-228

-5

-223

Totaal

15.735

-35.663

51.398

Tabel: Begroot en gerealiseerd resultaat (bedragen x € 1.000)

Scholen

Op geconsolideerd niveau hebben de scholen een positief resultaat van € 12,5 miljoen behaald, dat € 46,4 miljoen hoger is dan begroot. De Rijksbijdrage overschrijdt de begroting als gevolg van hogere inkomsten met € 44,8 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door:

  • De loon- en prijscompensatie werd aangepast, resulterend in een bedrag van € 35,1 miljoen.

  • Een aanpassing in de prestatiebox, waaronder het voorkomen van thuiszitters en werkdrukvermindering, dit bedroeg € 4,2 miljoen.

  • Er werden hogere baten gerealiseerd dan begroot, met een overschot van € 6,3 miljoen uit samenwerkingsverbanden.

  • De personeelskosten waren € 2,4 miljoen hoger dan begroot, voornamelijk door ontwikkelingen in de cao, lagere gemiddelde kosten per fte en verschillen in het aantal fte's.

  • De investeringen in 2023 waren € 6 miljoen lager dan begroot, waarbij de afschrijvingskosten € 560.000 lager uitvielen.

  • De huisvestingskosten bleken € 8,3 miljoen lager dan begroot, voornamelijk als gevolg van verminderde energielasten.

Verenigingstaken en Raad van Bestuur

Het totaal resultaat van de verenigingsbedrijven over 2023 bedraagt € 3,7 miljoen positief en is daarmee € 5,2 miljoen hoger dan begroot.

De grootste afwijkingen zijn:

  • Door opheffing van Jeroen Boschcollege is € 1,4 miljoen minder baten ontvangen dan begroot.

  • Hogere personeelskosten van € 1,1 miljoen door CAO, transitievergoedingen en sociale uitkeringen.

  • De renteopbrengst van schatkistbankieren was voorzichtig begroot. Er is € 8,0 miljoen meer opbrengst gerealiseerd.

  • Overige kosten zijn € 0,3 hoger uitgevallen.

OMO-bureau

Het totaal resultaat van het OMO-bureau over 2023 is € 105.000 hoger dan begroot. De belangrijkste afwijking is ontstaan door openstaande vacatures, die niet volledig zijn ingevuld. De kosten voor personeel niet in loondienst zijn hierdoor toegenomen.

AOS

De resultaten van de verschillende AOS-bedrijven zijn nihil.

Gelieerde stichtingen

Het resultaat van de stichtingen is € 42.000 negatiever dan begroot vanwege de opheffing van een stichting.

Doordecentralisatiebedrijven

Het totaal resultaat van de doordecentralisatiebedrijven over 2023 is € 223.000 lager door een niet begrote dotatie aan de voorziening risico bouwdossiers.