Bestuurlijke cycli

In 2023 is een aanvang gemaakt met het herzien van de planning- en controlcyclus (P&C-cyclus) en is de kwaliteitscyclus verder doorontwikkeld. De complexe vraagstukken waar scholen voor staan, vragen om een heroriëntatie op onze manier van werken. In het verslagjaar is de dialoog verder gevoerd hoe we onze strategie en ons beleid in de toekomst het beste kunnen richten en inrichten. We gaan ons met name voor die ingewikkelde vraagstukken meer als een netwerkorganisatie organiseren en samen met (externe) partners oplossingen bedenken en uitvoeren. Dit wordt verwoord in Koers 2030.