Cao OMO

In 2023 is overeenstemming bereikt over de cao OMO 2023/2024. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 mei 2023 tot 1 oktober 2024 en bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige cao. Naast een aantal technische wijzigingen betreft het:   

  • De decielenregeling is afgeschaft (oftewel een arbeidsovereenkomst hoeft niet langer afgesloten te worden voor een veelvoud van 10% van de normjaartaak).

  • De BHV/EHBO toelage is verhoogd naar € 30 per maand (was € 15) als de medewerker zowel BHV'er en EHBO'er is. Als de medewerker BHV'er of EHBO'er is wordt de toelage verhoogd naar € 15 euro per maand (was € 7,50).

  • Reiskosten woon-werkverkeer is aangepast. Dit komt neer op een verhoging van de vergoeding.

  • Elke medewerker met een arbeidsovereenkomst met OMO heeft recht op individuele werkdrukmiddelen. Hiervoor zijn de keuzemogelijkheden uitgewerkt.

  • Onderwijsondersteunend personeel heeft voortaan recht op minimaal 40 uur deskundigheidsbevordering of professionalisering ten behoeve van duurzame inzetbaarheid.

Ook zijn met de vakorganisaties afspraken gemaakt over de volgende cao. Besloten is 'modernisering' en 'verduurzaming: groene arbeidsvoorwaarden' centraal te stellen. Diverse samengestelde werkgroepen gaan de mogelijkheden daartoe onderzoeken. De opbrengsten worden meegenomen in de gesprekken over een nieuwe cao.

Fusie

Met ingang van 1 augustus 2023 heeft een fusie met bestuursoverdracht plaatsgevonden van SG de Overlaat naar OMO Scholengroep De Langstraat in Waalwijk. Met de vakcentrales is een akkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden van medewerkers van SG de Overlaat.

Bezwarencommissie OMO 

Medio 2018 is de bezwarencommissie door de vereniging ingesteld op basis van de cao OMO. Een medewerker kan bezwaar maken bij deze commissie in situaties zoals is vastgelegd in de cao, te weten: 

  • (heroverweging) functiewaardering; 

  • toepassing werkverdelingsbeleid; 

  • inzetbaarheid en werkverdeling senioren; 

  • toepassing Sociaal Statuut; 

  • schorsing als ordemaatregel; 

  • disciplinaire maatregelen; 

  • overplaatsing naar een andere school binnen OMO

  • aanwijzing als boventallige. 

De bezwarencommissie is gelijkwaardig samengesteld. Twee leden worden benoemd op voordracht van de personeelsvakorganisaties en twee leden op voordracht van de werkgever. De voorzitter van de commissie en de plaatsvervangend voorzitter worden benoemd op voordracht van de leden. Mr. Loe Sprengers is voorzitter en mr. dr. Leo Klijn is vicevoorzitter. Het secretariaat en de ondersteuning van de commissie is ondergebracht bij een professioneel extern bureau te weten de Stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht.

Een bezwaar wordt behandeld op een hoorzitting van de commissie. De commissie geeft partijen dan gelegenheid om hun standpunten toe te lichten. De bezwarencommissie toetst, op basis van hetgeen in de cao is bepaald, of de werkgever naar redelijkheid en billijkheid tot het bestreden besluit is kunnen komen. De commissie geeft een advies aan de werkgever, die uiteindelijk besluit met betrekking tot het ingediende bezwaar. Dit advies, met daarin een gemotiveerd oordeel over de gegrondheid van het bezwaar, is zwaarwegend en in geval van de grond ‘functiewaardering’ bindend.

In het verslagjaar 2023 zijn twee bezwaren ingediend. Eén bezwaar was gebaseerd op twee gronden, te weten de 'toepassing werkverdelingsbeleid’ en ‘disciplinaire maatregel'. Dit bezwaar is door de commissie gegrond verklaard. Het tweede ingediende bezwaar heeft als grondslag ‘functiewaardering', welke op moment van schrijven nog in behandeling is.