Honorarium externe accountant

In het verslagjaar zijn de volgende honoraria ten laste gebracht van de vereniging, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:328a BW:

Specificatie honorarium accountant

2023

begroting
2023

2022

Onderzoek jaarrekening huidig jaar
+ bekostiging

166.375

100.000

169.400

Andere controle opdrachten

4.235

 

4.235

Overige

  

9.680

 

170.610

100.000

183.315