Financiële vaste activa

Financiële vaste activa

Boekwaarde
1-1-2023

Investeringen
en verstrekte leningen

Desinvesteringen
en afgeloste
leningen

Boekwaarde
31-12-2023

Overige vorderingen

13

0

1

12

 

13

0

1

12

(bedragen x € 1.000)

Overige vorderingen

De overige vorderingen bestaan uit verstrekte leningen aan medewerkers van OMO in het kader van deelneming aan de Stichting OMO Fonds. Deelnemers aan dit OMO Fonds kunnen, indien zij in moeilijke financiële omstandigheden verkeren, een beroep doen op geldelijke steun vanuit deze stichting.