Huisvestingsprojecten

De weerbarstigheid op de bouwmarkt en de financiële positie van gemeentes hebben er toe geleid dat voor een beperkt aantal projecten noodgedwongen de tijd is genomen voor een heroverweging. Eerder afgesproken uitgangspunten en kaders kwamen daar externe ontwikkelingen onder druk te staan. Tot een definitief stoppen van deze projecten heeft dat echter niet geleid.

In 2023 zijn verdere (voorbereidende) stappen naar toekomstbestendige huisvesting gezet in Oosterhout (Hanzecollege), Tilburg (De Nieuwste School) en Goirle (Mill-Hill-College). In de gemeente Land van Cuijk is op basis van een regiovisie het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld en is gestart met de uitwerking van drie individuele businesscases. Eerste verkenningen zijn gestart in Heusden, Loon op Zand en Bergen op Zoom. In onder andere Tilburg en Veldhoven wordt een start gemaakt met de herijking van het vigerende IHP.

Ontworpen en gebouwd wordt inmiddels voor het Alfrinkcollege/De Sprong in Deurne, het Van Maerlantlyceum in Eindhoven, het Varendonck-College in Someren, de Praktijkschool/Sport- en Beleefcampus in Helmond en het Norbertus in Roosendaal. Bij VO Veghel, het Merletcollege (Grave) en Scholengemeenschap Were Di (Valkenswaard) is de bestaande huisvesting aangepast op basis van toegekende subsidies.

Ook is in 2023 weer een aantal bouwprojecten afgerond en opgeleverd. Zo werden recent de nieuwbouw van het Van Maerlant (inclusief sport) en de Bossche Vakschool in Den Bosch geopend en in gebruik genomen. Bij het Merletcollege in Cuijk is tijdelijke huisvesting gerealiseerd.

Onderstaande tabellen geven een overzicht van lopende bouwprojecten met bijbehorende investeringssom. Voor de financiering is daarbij een onderscheid gemaakt tussen gemeenten met en gemeenten zonder een overeenkomst tot doordecentralisatie en de herkomst van de budgetten. Voor de projecten binnen het kader van doordecentralisatie dient opgemerkt te worden dat vanuit de betreffende scholen een structurele bijdrage in de vorm van een jaarlijks bedrag per leerling wordt geleverd.

School

Project

Gemeente

Raming

Taakstellend
budget

Doorde-
centralisatie/subsidie

Vermogens-
beslag scholen

IVO Deurne

Vervangende nieuwbouw

Deurne

 

16.600

16.600

 

VO Veghel

Aanpassen ventilatie

Veghel

 

4.038

3.606

432

SG Were Di

Aanpassen ventilatie

Valkenswaard

 

4.564

2.754

1.810

OMO SG Tongerlo

Nieuwbouw/uitbreiding lyceum

Roosendaal

 

30.900

30.900

 

OMO SG Helmond

Nieuwbouw praktijkschoool in stadion

Helmond

 

12.600

12.600

 
    

68.702

66.460

2.242

Tabel: Projecten waar sprake is van doordecentralisatie (bedragen x € 1.000)

School

Project

Gemeente

Raming

Taakstellend
budget

Gemeente/
provincie/
subsidie

Vermogens-
beslag scholen

Van Maerlantlyceum

Vernieuwbouw

Eindhoven

 

26.327

24.883

1.444

Hanze College

Nieuwbouw

Oosterhout

22.000

 

22.000

 

Maaslandcollege

Verduurzaming

Oss

 

900

810

90

Theresialyceum

Vernieuwbouw

Tilburg

9.814

 

9.814

 

Mill-Hillcollege

Nieuwbouw

Goirle

46.000

 

46.000

 

Metameer

Nieuwbouw

Land van Cuijk

27.500

 

27.500

 

Varendonckcollege

Uitbreiding/vernieuwbouw

Someren

 

12.260

9.647

2.613

Merletcollege EOA Velp

Nieuwbouw

Land van Cuijk

7.400

 

7.400

 

Merletcollege

Nieuwbouw

Land van Cuijk

9.700

 

9.700

 

Merletcollege Grave

Aanpassing ventilatie

Land van Cuijk

 

2.265

1.107

1.158

Sint Joriscollege en Helder

Nieuwbouw

Eindhoven

 

39.100

34.874

4.226

Antoon Schellens

Nieuwbouw

Eindhoven

500

 

500

 
   

122.914

80.852

194.235

9.531

Tabel: Projecten waar geen sprake is van doorcentralisatie (bedragen x € 1.000)