Overhead en allocatie middelen

Binnen de vereniging is een uitgangspunt dat een zo groot mogelijk aandeel van de financiële middelen direct ten goede te komt aan het onderwijs. Het meten hiervan gebeurt langs twee lijnen:

  1. Het aandeel van de reserveringen op de lumpsumopbrengsten op bovenschools niveau (zoals Raad van Bestuur, OMO-bureau en verenigingsprojecten);

  2. De overhead. In de verdeling van de formatie binnen de vereniging wordt onderscheid gemaakt naar primaire formatie (onderwijzend personeel en personeel dat direct ondersteunend is aan het primaire proces) en ’overhead’ (directie en overig ondersteunend personeel). Hierbij wordt aangetekend dat dit onderscheid niet altijd zuiver te maken is; er zijn bijvoorbeeld directieleden met lesgevende taken.

Ad. 1. Reserveringen op bovenschools niveau

Circa 91,5 % van de totale inkomsten van de vereniging bestaat uit de lumpsum die van het ministerie van OCW wordt ontvangen. De afgelopen jaren ging circa 95% van die lumpsumopbrengsten direct naar de scholen (2021 95,2%, 2022 95,9% en 2023 94,8%).

In onderstaande tabel wordt de verdeling van de lumpsum 2023 weergegeven over de verschillende geledingen van de vereniging (bron: financiële kaders 2023, januari 2023).

Doelgroep

% van lumpsum
opbrengsten

Scholen

  

Schoolleiders

0,9%

 

Scholen

93,7%

 

Bijdrage scholen aan DDC

0,2%

 

Totaal scholen

 

94,8%

   

Verenigingstaken

  

Eigen risicodragerschap

1,5%

 

Academische opleidingsscholen

0,3%

 

Projecten en thema's

0,3%

 

Digikoers en OMO portaal

0,3%

 

Licenties en managementinformatie

0,3%

 

Contributies en verzekeringen

0,3%

 

Bewegen in balans

0,3%

 

Overige

0,4%

 

Totaal verenigingstaken en Raad van Bestuur

 

3,7%

   

Bureau Ons Middelbaar Onderwijs

 

1,5%

   

Totaal lumpsumopbrengsten (incl. NPO en prestatieboxgelden)

 

100,0%

Tabel: Verdeling lumpsum

Ad. 2. Overheadformatie

Er is geen streefgetal voor het percentage overhead, maar wijzigingen in omvang en niveau van ondersteunende functies worden altijd kritisch beoordeeld. Daarnaast worden de omvang en het functieniveau van de totale ondersteunende organisatie periodiek herijkt, waarbij effectiviteit en efficiëntie in samenhang worden bekeken. In onderstaande grafiek is het verloop van het aantal fte en percentage overhead over de afgelopen jaren weergegeven met daarbij een uitsplitsing tussen de overhead op de scholen en bij het bureau/bestuur.

Grafiek: Overhead