Prestatiebox – strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim en werkdrukverlichting vo

De prestatiebox-regeling liep tot 2020 en bood extra financiering bovenop de lumpsum-bekostiging, na overeenstemming over specifieke doelen binnen scholen. Evaluatie toonde aan dat veel doelen zijn bereikt. Van de € 333 miljoen toewijzing aan het vo in 2020, werd € 216 miljoen structureel opgenomen in de lumpsum. De resterende € 116 miljoen was beschikbaar voor 2021-2022, waarvan doelen zoals strategisch HRM en thuiszitters niet volledig werden behaald. Jaarlijks wordt van 2021 tot 2023 bijna € 9 miljoen toegewezen om zittenblijvers aan te pakken. Ondanks onvoltooide doelen, tonen recente onderzoeken positieve ontwikkelingen binnen vo-strategisch personeelsbeleid. In 2023 zou de financiering halveren, maar dit werd teruggedraaid, wat betekent dat scholen het volledige tarief per leerling behouden.

Voor 2023 zijn de tarieven per leerling voor de bekostiging van werkdrukmiddelen vastgesteld. In vergelijking met 2022, waar slechts één tarief gold per leerling, wordt in het beroepsgericht onderwijs een hoger bedrag per leerling toegekend dan in het algemeen vormend onderwijs. De bekostiging bleek ontoereikend voor scholen met leerlingen in het praktijkonderwijs en het derde en vierde leerjaar van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, door kleinere klassen. Dit resulteert in een bedrag dat 1,5 keer hoger ligt in het beroepsgericht onderwijs dan in het algemeen vormend onderwijs.

De helft van de middelen dat beschikbaar is gesteld is bestemd voor individuele werkdrukverlichting voor onderwijspersoneel en onderwijsondersteunend personeel. Het andere deel wordt gebruikt voor een collectieve aanpak op de scholen om de werkdruk te verminderen. Schoolbesturen, leraren en onderwijsondersteunend personeel zijn hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk en gaan in overleg om maatregelen te treffen ter vermindering van de werkdruk.

Hierbij gaat het om de volgende bedragen per leerling:

  • Werkdrukmiddelen € 318,68 per leerling in het algemeen vormend onderwijs;

  • Werkdrukmiddelen € 478,03 per leerling in het beroepsonderwijs;

  • Het verbeteren van strategisch personeelsbeleid, de begeleiding van startende leraren en schoolleiders € 104,05 per leerling;

  • Het aanpakken van verzuim € 23,45 per leerling.