Ontwikkeling financiële kengetallen

Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting van de financiële kengetallen van 2023 tot en met 2028. Als referentiekader zijn de meest recente interne en externe criteria weergegeven.

Kengetal

Richtlijn
OCW/
OMO

OMO
in
2023

OMO
in
2024

OMO
in
2025

OMO
in
2026

OMO
in
2027

OMO
in
2028

Solvabiliteit (incl. voorzieningen)

> 30%

39%

35%

37%

35%

34%

33%

Weerstandsvermogen

> 18%

40%

37%

35%

32%

30%

27%

Rentabiliteit (over 3 jaar)

> 0%

4%

1%

-2%

-4%

-3%

-3%

Liquiditeit

> 0,5

1,63

1,02

1,23

1,07

0,90

0,75

Huisvestingsratio

< 0,1

0,08

0,07

0,08

0,08

0,08

0,08

DSCR backward

> 1,2

2,41

1,59

2,50

1,50

1,52

1,81

DSCR forward

> 1,2

2,41

1,59

2,50

1,50

1,52

0,76

Tabel: Kengetallen tot en met 2028

Solvabiliteit

Binnen de vereniging wordt gestuurd op solvabiliteit. De verwachting is dat de solvabiliteitspositie van de vereniging de komende jaren zal dalen door investeringen in het onderwijsproces, externe financieringen en ontwikkelingen op het gebied van doordecentralisatie.

Het ministerie van OCW hanteert een signaleringsondergrens van 30%. De verwachting is dat de vereniging in 2028 uitkomt op een solvabiliteit van circa 33%. In verband met het langlopende krediet wordt door de BNG Bank en de Europese Investeringsbank een minimumeis van 20% gehanteerd, waarbij in de berekening van de solvabiliteit de post voorzieningen niet wordt meegenomen. Op basis van deze rekenmethodiek komt de vereniging voor 2028 uit op 32,1%. Beide kengetallen blijven de komende jaren dus boven de ondergrens.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is een afgeleide van de solvabiliteit. De streefwaarde bedraagt bij gelijkblijvende omstandigheden 18%. Ultimo 2023 bedraagt de omvang van de algemene reserve € 193 miljoen en is het weerstandsvermogen circa 40%. De verwachting is dat door de afname van de bestemmingsreserves, de begrote tekorten en de incidentele OCW baten dit percentage de komende jaren zal dalen naar 27%.

Rentabiliteit

De rentabiliteit wordt berekend over een gemiddelde periode van drie jaar. De verwachting is dat de rentabiliteit de komende jaren om zal slaan naar negatief in verband met de inzet van met name de NPO-middelen die het afgelopen jaar zijn toegevoegd aan het eigen vermogen.

Liquiditeit

Het ministerie van OCW hanteert voor de liquiditeit (current ratio) een ratio van minimaal 0,50. De komende jaren blijft de ratio boven de gewenste streefwaarde vanuit de onderwijsinspectie.

Huisvestingsratio

De huisvestingsratio blijft de komende jaren onder de signaleringsgrens van 0,1.

Debt service coverage ratio

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) is een financiële maatstaf die wordt gebruikt om te beoordelen of een organisatie voldoende operationele cashflow genereert om haar schulden af te lossen. De BNG Bank verlangt een minimumwaarde van 1,2. Aan deze ratio wordt in 2023 voldaan. Het DSCR gemiddelde over de komende jaren voldoet ook aan de BNG-eis. 
In 2028 voldoet OMO niet aan de DSCR-forward ratio. Dit ontstaat door een geplande aflossing van langlopende leningen bij de BNG in 2029. Beoordeling voor benodigde herfinanciering vindt plaats in 2028.