Balans 2023-2028

ACTIVA

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Materiële vaste activa

487.000

545.000

482.000

471.000

465.000

444.000

VASTE ACTIVA

487.000

545.000

482.000

471.000

465.000

444.000

       
       

Vorderingen

27.000

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Liquide middelen

232.000

168.000

138.000

117.000

94.000

87.000

VLOTTENDE ACTIVA

259.000

194.000

164.000

143.000

120.000

113.000

       

TOTAAL ACTIVA

746.000

739.000

646.000

614.000

585.000

557.000

       

PASSIVA

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

EIGEN VERMOGEN

      

Algemene reserve

193.000

182.000

185.000

173000

163000

155000

Bestemmingsreserves

87.000

67.000

42.000

34000

27000

20000

Bestemmingsfonds (privaat)

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

 

284.000

253.000

231.000

211.000

194.000

179.000

       

VOORZIENINGEN

5.000

5.000

5.000

5000

5000

5000

       

LANGLOPENDE SCHULDEN

298.000

290.000

277.000

264000

253000

222000

       

KORTLOPENDE SCHULDEN

159.000

191.000

133.000

134000

133000

151000

       

TOTAAL PASSIVA

746.000

739.000

646.000

614.000

585.000

557.000

Tabel: Balans tot en met 2028 (bedragen x € 1.000)

Voorgaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2024-2028, de planning van de huisvestingsprojecten en de meerjarenliquiditeitsprognose. De langlopende schulden dalen door aflossingen op de externe financieringen.